Państwowa Inspekcja Pracy

Zakres podmiotowy kontroli PIP

Kontrola wykonywana przez Państwową Inspekcje Pracy obejmuję w swoim zakresie kontrolę nad administracją, jak i kontrola wykonywana względem innych podmiotów, które nie wchodzą w skład aparatu administracyjnego. Warto nawet zaznaczyć to, że administracja publiczna nie jest tu głównym adresatem oddziaływania kontrolnego tej instytucji

Struktura organizacyjna PIP

Państwową Inspekcje Pracy stanowią- Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy oraz inspektorzy pracy funkcjonujący w ramach terytorialnych właściwości okręgowych inspektoratów pracy. Obszar jednego województwa lub więcej województw jest objęty zakresem właściwości terytorialnej okręgowego inspektoratu pracy.

Główny Inspektor Pracy 

Instytucją tą zarządza Główny Inspektor Pracy, który jest powoływany i odwoływany przez Marszałka Sejmu po zapoznaniu się z opinią Rady Ochrony Pracy. Pełni on rolę organu nadzoru nad warunkami pracy i działalnością PIP.

Kontrola pracodawców

Wszyscy pracodawcy oraz inne podmioty na rzecz których świadczona jest praca przez osoby fizyczne podlegają nadzorowi i kontroli PIP. Pracownicy tej instytucji kontrolnej w czasie wykonywania i nadzorowania czynności kontrolnych uprawnieni są do wykonania bez uprzedzenia kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres przedmiotowy kontroli

Zakres działalności Państwowej Inspekcji Pracy jest ustalony bardzo szeroko, a należą do niego m.in.:     

  • nadzór i kontrolowanie nienaruszania przez pracodawców prawa pracy, przede wszystkich przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunków pracy, wynagrodzenia za pracę, świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracownika dotyczących rodzicielstwa, inicjowania przedsięwzięć odnoszących się do ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym i zatrudnianiu młodocianych i osób niepełnosprawnych,
  • badanie okoliczności wypadków przy pracy i chorób określanych jako zawodowe oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom i chorobom, a również udział w badaniu przyczyn wypadków, ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określanych w kodeksie pracy, a również innych wykroczeń dotyczących wykonywania pracy zarobkowej, gdy ustawa tak stanowi,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących prawa pracy oraz inicjowanie prac legislacyjnych w tej sferze,
  • inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wnoszenie powództw, a za zgodą zainteresowanej osoby branie udział w postępowaniu przed sądem pracy, o ustalenie stosunku pracy, gdy łączący strony stosunek pracy, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy,
  • nadzór i kontrola zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

PIP jako organ administracji 

Należy stwierdzić, że większość kompetencji PIP można zaliczyć do kompetencji administracyjnych. Można powiedzieć, że organy PIP maja cechy organów administracyjnych sprawujących nadzór i mających władcze oddziaływanie na wskazany w ustawie krąg podmiotów w sytuacji naruszenia przez te podmioty przepisów prawa pracy.

Zawiadomienie PIP o naruszeniach 

Każdy pracownik, który uważa, że jego pracodawca nie zapełnia mu odpowiednich, bezpiecznych i higienicznych  warunków pracy lub w jakiś inny sposób łamie prawa pracownicze ma prawo wnieść skargę do państwowego inspektoratu pracy. W sporządzeniu takiej skargi najlepiej pomoże nam profesjonalny specjalista z tej dziedziny prawa - radca prawny albo adwokat. Radca prawny Joanna Orłowska-Pączek służy wszelką pomocą prawną w tym zakresie i zaprasza do swoich Kancelarii w Rzeszowie, Jarosławiu i Przeworsku.