Państwowa Inspekcja Pracy

Kontrola wykonywana przez Państwową Inspekcje Pracy  obejmuję w swoim zakresie kontrolę nad administracją, jak i kontrola wykonywana względem innych podmiotów, które nie wchodzą w skład aparatu administracyjnego. Warto nawet zaznaczyć to, że administracja publiczna nie jest tu głównym adresatem oddziaływania kontrolnego tej instytucji. 

Państwową Inspekcje Pracy stanowią- Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy oraz inspektorzy pracy funkcjonujący w ramach terytorialnych właściwości okręgowych inspektoratów pracy. Obszar jednego województwa lub więcej województw jest objęty zakresem właściwości terytorialnej okręgowego inspektoratu pracy.

Instytucją tą zarządza Główny Inspektor Pracy, który jest powoływany i odwoływany przez Marszałka Sejmu po zapoznaniu się z opinią Rady Ochrony Pracy, pełniący role organu nadzoru nad warunkami pracy i działalnością PIP.

Wszyscy pracodawcy oraz inne podmioty na rzecz których świadczona jest praca przez osoby fizyczne podlegają nadzorowi i kontroli PIP. Pracownicy tej instytucji kontrolnej w czasie wykonywania i nadzorowania czynności kontrolnych uprawnieni są do wykonania bez uprzedzenia kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres działalności Państwowej Inspekcji Pracy jest ustalony bardzo szeroko, a należą do niego m.in.:

·         nadzór i kontrolowanie nienaruszania przez pracodawców prawa pracy, przede wszystkich przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunków pracy, wynagrodzenia za pracę, świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracownika dotyczących rodzicielstwa, inicjowania przedsięwzięć odnoszących się do ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym i zatrudnianiu młodocianych i osób niepełnosprawnych,

·         badanie okoliczności wypadków przy pracy i chorób określanych jako zawodowe oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom i chorobom, a również udział w badaniu przyczyn wypadków, ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określanych w kodeksie pracy, a również innych wykroczeń dotyczących wykonywania pracy zarobkowej, gdy ustawa tak stanowi,

·         opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących prawa pracy oraz inicjowanie prac legislacyjnych w tej sferze,

·         inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy,

·         wnoszenie powództw, a za zgodą zainteresowanej osoby branie udział w postępowaniu przed sądem pracy, o ustalenie stosunku pracy, gdy łączący strony stosunek pracy, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy,

·         nadzór i kontrola zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.   

Należy stwierdzić, że większość kompetencji PIP można zaliczyć do kompetencji administracyjnych. Można powiedzieć ,że organy PIP maja cechy organów administracyjnych sprawujących nadzór i mających władcze oddziaływanie na wskazany w ustawie krąg podmiotów w sytuacji naruszenia przez te podmioty przepisów prawa pracy.

Każdy pracownik, który uważa, że jego pracodawca nie zapełnia mu odpowiednich, bezpiecznych i higienicznych  warunków pracy lub w jakiś inny sposób łamie prawa pracownicze ma prawo wnieść skargę do państwowego inspektoratu pracy. W sporządzeniu takiej skargi najlepiej pomoże nam profesjonalny specjalista z tej dziedziny prawa- radca prawny albo adwokat. Radca prawny Joanna Orłowska-Pączek służy wszelką pomocą prawną w tym zakresie i zaprasza do swoich Kancelarii w Rzeszowie, Jarosławiu i Przeworsku.