Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Państwowa Inspekcja Pracy

Zakres podmiotowy kontroli PIP

Kontrola wykonywana przez Państwową Inspekcje Pracy obejmuję w swoim zakresie kontrolę nad administracją, jak i kontrola wykonywana względem innych podmiotów, które nie wchodzą w skład aparatu administracyjnego. Warto nawet zaznaczyć to, że administracja publiczna nie jest tu głównym adresatem oddziaływania kontrolnego tej instytucji

Struktura organizacyjna PIP

Państwową Inspekcje Pracy stanowią- Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy oraz inspektorzy pracy funkcjonujący w ramach terytorialnych właściwości okręgowych inspektoratów pracy. Obszar jednego województwa lub więcej województw jest objęty zakresem właściwości terytorialnej okręgowego inspektoratu pracy.

Główny Inspektor Pracy 

Instytucją tą zarządza Główny Inspektor Pracy, który jest powoływany i odwoływany przez Marszałka Sejmu po zapoznaniu się z opinią Rady Ochrony Pracy. Pełni on rolę organu nadzoru nad warunkami pracy i działalnością PIP.

Kontrola pracodawców

Wszyscy pracodawcy oraz inne podmioty na rzecz których świadczona jest praca przez osoby fizyczne podlegają nadzorowi i kontroli PIP. Pracownicy tej instytucji kontrolnej w czasie wykonywania i nadzorowania czynności kontrolnych uprawnieni są do wykonania bez uprzedzenia kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres przedmiotowy kontroli

Zakres działalności Państwowej Inspekcji Pracy jest ustalony bardzo szeroko, a należą do niego m.in.:     

  • nadzór i kontrolowanie nienaruszania przez pracodawców prawa pracy, przede wszystkich przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunków pracy, wynagrodzenia za pracę, świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracownika dotyczących rodzicielstwa, inicjowania przedsięwzięć odnoszących się do ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym i zatrudnianiu młodocianych i osób niepełnosprawnych,
  • badanie okoliczności wypadków przy pracy i chorób określanych jako zawodowe oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom i chorobom, a również udział w badaniu przyczyn wypadków, ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określanych w kodeksie pracy, a również innych wykroczeń dotyczących wykonywania pracy zarobkowej, gdy ustawa tak stanowi,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących prawa pracy oraz inicjowanie prac legislacyjnych w tej sferze,
  • inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wnoszenie powództw, a za zgodą zainteresowanej osoby branie udział w postępowaniu przed sądem pracy, o ustalenie stosunku pracy, gdy łączący strony stosunek pracy, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy,
  • nadzór i kontrola zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

PIP jako organ administracji 

Należy stwierdzić, że większość kompetencji PIP można zaliczyć do kompetencji administracyjnych. Można powiedzieć, że organy PIP maja cechy organów administracyjnych sprawujących nadzór i mających władcze oddziaływanie na wskazany w ustawie krąg podmiotów w sytuacji naruszenia przez te podmioty przepisów prawa pracy.

Zawiadomienie PIP o naruszeniach 

Każdy pracownik, który uważa, że jego pracodawca nie zapełnia mu odpowiednich, bezpiecznych i higienicznych  warunków pracy lub w jakiś inny sposób łamie prawa pracownicze ma prawo wnieść skargę do państwowego inspektoratu pracy. W sporządzeniu takiej skargi najlepiej pomoże nam profesjonalny specjalista z tej dziedziny prawa - radca prawny albo adwokat. Radca prawny Joanna Orłowska-Pączek służy wszelką pomocą prawną w tym zakresie i zaprasza do swoich Kancelarii w Rzeszowie, Jarosławiu i Przeworsku.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus