Pełnomocnik na zgromadzeniu wspólników

Funkcje zgromadzenia wspólników 

 Zgromadzenie wspólników jest jednym z organów spółki zoo. W zgromadzeniu tym mają prawo uczestniczyć wszyscy wspólnicy. W niektórych sytuacjach wspólnik nie może lub po prostu nie chce uczestniczyć w obradach takiego zgromadzenia. W takiej sytuacji może ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnik ten może być upoważniony wyłącznie do uczestniczenia w obradach ww. organu lub też pełnomocnictwo może upoważniać  także do oddania głosu w imieniu mocodawcy. Na pełnomocnictwie mogą się znaleźć także inne informacje (np. zgoda na odbycie zgromadzenia wspólników poza siedzibą spółki).

Jakie wymagania musi spełniać pełnomocnictwo? 

  Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników powinno zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby wspólnika oraz pełnomocnika. Jeżeli chodzi o tę pierwszą osobę sprawa jest prostsza, gdyż jej dane znajdują się w Krajowym Rejestrze Sądowym, dlatego wystarczającym jest wskazanie jej imienia i nazwiska. W przypadku natomiast pełnomocnika należy wskazać dane indywidualizujące tę osobę, takie jak numer PESEL, czy serię i numer dokumentu tożsamości. Pełnomocnictwo takie musi być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo to nie może być zatem udzielone w sposób ustny, czy też mailowy. Forma ta zastrzeżona jest pod rygorem nieważności, dlatego też jej niezachowanie będzie skutkować nieważnością samego pełnomocnictwa, ale i również nieważnością uchwał podjętych przy udziale takiego pełnomocnika. Dodatkowo dokument pełnomocnictwa musi zostać dołączony do księgi protokołów. W orzecznictwie i doktrynie jednoznaczny jest pogląd, że w przypadku tego rodzaju pełnomocnictwa nie znajduje zastosowania art. 99 kodeksu cywilnego. Dlatego właśnie nawet jeżeli dla podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego to dla pełnomocnictwa upoważniającego do udziału w tym zgromadzeniu wystarczająca jest zwykła forma pisemna. Inaczej jest w przypadku glosowania pisemnego w trybie art. 227 kodeksu spółek handlowych, gdyż w tym zakresie istnieje spór co do tego, czy można w zwykłej formie pisemnej udzielić zgody na podjęcie przez zgromadzenie wspólników postanowienia, które dla swojej ważności wymaga zaprotokołowania w akcie notarialnym.

Kto może być pełnomocnikiem?

  Pełnomocnikiem na zgromadzeniu wspólników może być co do zasady każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik może również reprezentować kilku wspólników i głosować inaczej w imieniu każdego z ich. Niedopuszczalnym jest natomiast, aby pełnomocnikiem takim był członek zarządu lub pracownik spółki.

Jak możemy Ci pomóc? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga w zakresie usługi prawnej spółek prawa handlowego. W celu otrzymania oferty zapraszamy do kontaktu.