Pełnomocnik z urzędu dla upadłego Konsumenta

Jakie osoby ogłaszają upadłość konsumencką?

Osoby, które znajduje się w stanie niewypłacalności najczęściej są w tak trudnej sytuacji finansowej, że nie są w stanie pokryć kosztów wynagrodzenia zawodowego zastępcy procesowego w osobie adwokata lub radcy prawnego. Wynika to po pierwsze z faktu, że osoby w trudnej sytuacji finansowej bardzo często nie pracują lub otrzymują stosunkowo niskie wynagrodzenie. Istnieją również sytuacje, że co prawda upadły konsument dobrze zarabia, ale prawie całe jego wynagrodzenie podlega zajęciu przez Komornika w toku egzekucji prowadzonej z wniosku jednego lub kilku wierzycieli. Nie mniej jednak osoba taka potrzebuje pomocy prawnika bowiem sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest zadaniem skomplikowanym i wymagającym dużej wiedzy prawnej oraz ekonomicznej.

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu 

Sporządzenie wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego jako pełnomocnika z urzędu w sprawie upadłościowej jest natomiast proste. Konsument może również wskazać konkretnego prawnika do prowadzenia sprawy (musi to być prawnik z pełnymi uprawnieniami). Najlepiej w takiej sytuacji wskazać adwokata lub radcę prawnego, który specjalizuje się w sprawach upadłościowych bowiem nie każdy prawnik specjalizuje się w tego rodzaju sprawach. W takiej sytuacji wybrany adwokat lub radca prawny może odmówić prowadzenia sprawy co jest zrozumiałe i najczęściej korzystne dla Klienta z powodu, że gwarantuje to najwyższy standard świadczonych usług prawnych. Niestety Sądy niechętnie ustanawiają pełnomocnika z urzędu w sprawach upadłościowych. Wynika to z faktu, że koszty pomocy prawnej z urzędu pokrywa skarb państwa. Dodatkowo, aby Sąd ustanowił pełnomocnika z urzędu należy wykazać, że sprawa ma charakter skomplikowany. Najczęściej za skomplikowaną sprawę należy uznać taką, w której występuje wielu wierzycieli, a całkowite kwoty zaciągniętych zobowiązań nie są znane. Za ustanowieniem pełnomocnika z urzędu w postępowaniu upadłościowy przemawiają też okoliczności dotyczące sytuacji osobistej dłużnika takiej jak stan chorobowy, który uniemożliwia mu samodzielne prowadzenie spraw sądowych i pozasądowych. Z uwagi na ten fakt do ww. wniosku dobrze jest dołączyć wszelkiego rodzaju dokumentację medyczną taką jak karty leczenia szpitalnego, czy zaświadczenia lekarskie potwierdzające ciężki stan zdrowia osoby, która stała się niewypłacalna.

Pomoc z urzędu od Kancelarii 

Ustanowienie prawnika z urzędu ma jednak zwoje wady. Przede wszystkim nie zawsze Sąd ustanowi pełnomocnika o którego wnioskuje strona. Dodatkowo w przypadku ustanowienia pełnomocnika z urzędu wydłuży się czas złożenia przedmiotowego wniosku o upadłość. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach upadłościowym zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.