Podział sum uzyskanych z egzekucji nieruchomości

Kilku wierzycieli, a podział sum uzyskanych w toku egzekucji

Po skutecznym przeprowadzeniu egzekucji z nieruchomości pieniądze z jej sprzedaży trafiają na konto komornika. Skuteczne zakończenie egzekucji oznacza, że w wyniku przeprowadzonej licytacji został wyłoniony kupujący oraz zostało wydane postanowienie o przybiciu, na podstawie którego doszło do nabycia nieruchomości. Postanowienie takie jest wydawane co oczywiste dopiero spełnieniu warunków licytacji, w tym zapłaty przez podmiot który wygrał licytację ceny. Jeżeli w postępowaniu egzekucyjnym występował wyłącznie jeden wierzyciel sprawa jest prosta, bowiem uzyskuje on zaspokojenie z ceny sprzedaży licytowanej nieruchomości oczywiście po pomniejszeniu kosztów egzekucji należnych komornikowi. Inaczej jest w przypadku gdy zaspokojenia z przedmiotowej nieruchomości dochodzi kilku wierzycieli. W takim przypadku zachodzi konieczność podziału sum uzyskanych z licytacji pomiędzy wierzycieli uczestniczących w postępowaniu egzekucyjnym. Ponadto zaspokojenia mogą zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego mogą uzyskać również wierzyciele, którzy przedłożą tytuł wykonawczy (np. nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzule wykonalności) z dowodem wezwania dłużnika do zapłaty (potwierdzenie wysłania takiego pisma). Ponadto zaspokojenia ze zlicytowanej nieruchomości mogą również żądać wierzyciele, których wierzytelność została zabezpieczona przez Sąd (np. wierzyciel składając powództwo wnosił o zapłatę kwoty tytułem zabezpieczenia roszczenia na czas procesu). Warunkiem jest tutaj to, aby wierzytelności te zostały zgłoszone przed uprawomocnieniem postanowienia o przybici. Ponadto zaspokojenie z ceny nieruchomości mogą również uzyskać osoby, które nabyły prawo do licytowanej nieruchomości. Warunkiem jest to jednak to aby te prawa były uwzględnione w opisie i oszacowaniu nieruchomości lub chociażby udowodnione do momentu uprawomocnienia się postanowienia o przybiciu. W tym zakresie pomocy wierzycielom w toku postępowania egzekucyjnego może udzielić również adwokat lub radca prawny.

Kolejność zaspokojenia wierzycieli

Pierwszeństwo zaspokojenia z uzyskanej w toku licytacji komorniczej kwoty mają co do zasady wierzyciele hipoteczni. Uprzywilejowanie to jest uzasadnione, gdyż celem zabezpieczenia hipotecznego jest zabezpieczenie spłaty zobowiązania w jak najszerszym zakresie. Dopiero wówczas gdy wierzyciel hipoteczny zostanie zaspokojony w całości kwoty uzyskane w wyniku realizacji warunków licytacji zostaną przekazane na rachunek pozostałych wierzycieli. Bardzo często jednak jest tak, że kwota uzyskana w toku licytacja nie zaspokaja w całości roszczeń wierzyciela hipotecznego co uniemożliwia zaspokojenie w jakiejkolwiek części pozostałych wierzycieli.

Pomoc Kancelarii w sprawach dotyczących podziału kwot uzyskanych w toku egzekucji

Nasza Kancelarii posiada siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. W Kancelarii istnieje możliwość przedłożenia dokumentacji związanej z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w celu dokonania oceny stanu sprawy i możliwości jakie przysługują wierzycielowi.