Polecenie służbowe

Podstawowe obowiązki pracownika

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest świadczenie pracy, w szczególności wykonywanie poleceń pracodawcy oraz pracowników i innych osób pełniących funkcje jego przełożonych służbowych. W przypadku gdy pracownik kwestionuje polecenia służbowe przełożonych powinien zwrócić się z tym problemem do pracodawcy.  Pracownik w przeciwieństwie do zleceniobiorcy czy wykonawcy podlega kierownictwu pracodawcy lub osobom wyznaczonym przez pracodawcę. Pracownik nie powinien oceniać zasadności czy celowości czynność, która została mu polecona. To pracodawca lub przełożony służbowy decydują o tym co pracownik powinien robić pracy, tj. jakie zadania służbowe wykonywać. Nie wykonywanie przez pracownika poleceń służbowych jest zaprzeczaniem stosunku narusza również inny z podstawowych obowiązków pracownika jakim jest dbałość o dobro zakładu pracy.

Kiedy pracownik może odmówić wykonania polecenia? 

Obowiązek wykonywania poleceń pracodawcy i przełożonych służbowych nie jest jednak regułą bezwzględnie obowiązującą. Pracownik może, a nawet jest zobligowany do odmowy wykonania polecenia, które prowadziło by do naruszenia prawa, w szczególności popełnienie wykroczenie lub przestępstwa. W takim przypadku pracownik jest upoważniony do odmowy wykonania polecenia, podobnie gdy zakres polecenia przekracza zakres obowiązków służbowych powierzonych pracownikowi w umowie o pracę.

Skutki niewykonania polecenia służbowego 

Za naruszenie obowiązku wykonywania przez pracownika polecenia służbowych pracodawca może zastosować karę upomnienia lub karę nagany. Informacja o zastosowaniu kary porządkowej upomnienia i nagany będzie znajdować się w aktach osobowych pracownika. Jeżeli pracownik w sposób uporczywy nie wykonuje poleceń służbowych można również zastosować najostrzejszą dla pracownika sankcję jaką jest rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, z uwagi na naruszenie przez pracownika jego podstawowych obowiązków. W takim przypadku pracodawcy będzie przysługiwało od pracownika również odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Nie wyklucza to odpowiedzialności pracownika, wynikającej ze szkody jaka powstała w Zakładzie pracy w skutek nie wykonywania przez niego poleceń służbowych.

Pomoc prawna w sprawach pracowniczych

Jeżeli Twój pracownik nie wykonuje poleceń służbowych powinieneś zasięgnąć pomocy adwokata lub radcy prawnego, który pomoże Ci przygotować pisemne wezwanie pracownika do zaprzestania naruszania warunków umowy o pracę oraz będzie Cię reprezentował jeżeli spór trafi na wokandę sędziowską. Jeżeli natomiast jesteś przełożonym, służbowym pracownika musisz zgłosić fakt nie wykonywania poleceń służbowych przez pracownika jego pracodawcy. Przygotujemy również oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia. Nasza Kancelaria w Jarosławiu, Rzeszowie oraz Przeworsku pomaga również pracownikom, którzy zasadnie odmawiają wykonywania poleceń służbowych wydawanych przez pracodawców, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy o pracę.