Pomoc policji czy czynnościach egzekucyjnych

Z czyjej pomocy może korzystać komornik? 

Przy wykonaniu niektórych czynności w toku prowadzonego postępowania Komornik ma prawo do korzystania z pomocy innych organów. Jest to zrozumiałe, gdyż Komornik bardzo często potrzebuje ochrony fizycznej. Dodatkowo w niektórych sytuacjach w trakcje egzekucji istnieje konieczność zastosowania środków przymusu w stosunku do dłużnika. Tak jest zwłaszcza gdy następuje przeszukanie domu lub mieszkania dłużnika. Komornik nie jest jednak uprawniony do tego, aby używać tego rodzaju środków w stosunku do stron postępowania. Upoważnieni są do tego natomiast funkcjonariusze policji. Jeżeli zachodzi taka potrzeba organ egzekucyjne zwraca się więc do nich o pomoc. Pomocy takiej może udzielić nie tylko Policja, ale także inne organu uprawnione do stosowania środków przymusu bezpośredniego takie jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, czy też Straż Graniczna. To do jakiej instytucji zwróci się w danej konkretnej sprawie Komornik zależy od konkretnego przypadku i potrzeb organu egzekucyjnego. Możliwość zastosowania środków przymusu przez organy na zlecenie Komornika jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku gdy dłużnik stawia opór w zakresie wykonywanych czynności w toku postępowania egzekucyjnego Komornikowi, a nie osobie trzeciej, w szczególności wierzyciele. Tezę te potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego. W przypadku stawiania oporu przez żołnierza czynnej służby wojskowej co do zasady Komornik powinien zawrócić się do właściwego organu wojskowego, w szczególności żandarmerii wojskowej.

Zasady udzielania pomocy w posterowaniu egzekucyjnym

Zasady udzielania pomocy Komornikowi w zakresie zastosowania środków przymusu bezpośredniego w stosunku do dłużnika oraz zapewnianie ochrony Komornikowi reguluje stosowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W zakresie pomocy udzielanej przez Agencję Wywiadu Wojskowego oraz Żandarmerię Wojskową wydaje Minister właściwy do Spraw Obrony Narodowej. Oczywiście zasadą jest, że koszty takiej interwencji ponosi dłużnik, dlatego nie warto aby stawiał on opór jeżeli działania Komornika są zgodne z prawem. Jeżeli natomiast jest inaczej policja lub inne organy mogą odmówić udzielenia Komornikowi pomocy.

Pomoc w postępowaniu egzekucyjnym

W swoje praktyce spotykam się zarówno z przypadkami, gdy to Komornik narusza przepisy postępowania, jak i gdy dłużnik celowo podejmuje czynności mające na cele udaremnić wszczęto egzekucję. Na każdym etapie postępowania możesz zwrócić się do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie o udzielenie niezbędnych informacji i pomoc prawną.