Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy

Uklady zbiorowe pracy

Układy zbiorowe pracy to wewnętrzne źródła prawa pracy, które obowiązuje określone kategorię pracowników. Dokumenty te są wyrazem i wynikiem podejmowanego dialogu społecznego. Tego rodzaju umowy powinny być negocjowane. Rokowania pozwalają na sprecyzowanie żądań każdej ze stron oraz odnalezienie rozwiązania, które będzie do zaakceptowania przez wszystkich partnerów. Układy te nie mogą być mniej korzystne dla pracowników, którzy im podlegają, aniżeli postanowienia powszechnie obowiązującego prawa pracy, czy umowy o pracę. Dlatego właśnie zawieranie układów zbiorowych pracy jest co do zasady korzystne dla pracowników danej firmy. Układy zbiorowe pracy zakładane są w imieniu pracowników zbiorowo. W tym przypadku pracownicy reprezentowani są przez organizację związkowe. W przypadku ponadzakładowych układów zbiorowych właściwym są ponadzakładowe organizację związkowe, czyli takie które zrzeszają pracowników z różnych zakładów pracy. Do organizacji takich należą zarówno ogólnopolskie organizacje zawodowe jak i federacje oraz konfederacje zakładowych organizacji związkowych. Przykładem ogólnopolskiej organizacji związkowej jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jeżeli chodzi natomiast o pracodawców to w takiej sytuacji są oni reprezentowani przez
organizację pracodawców, w której są zrzeszeni. Przykładem takiej organizacji
jest „Lewiatan”.

Reorezentatywna organizacja związkowa

Ponadzakładowa organizacja związkowa może posiadać przymiot reprezentatywności w rozumieniu kodeksu pracy. W takim przypadku organizacji takiej przysługują szczególne uprawnienia. Żeby został przyznany takie status organizacja ta musi spełnić określone przesłanki. Przesłanki te są określone w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Jeżeli organizacja nie spełnia tych warunków istnieje możliwość przyznania statusu reprezentatywności na podstawie tego, że organizacja zrzesza co najmniej 10 procent ogółu pracowników objętych działaniami statutu. Nie dotyczy to przypadków gdy liczba zrzeszonych pracownikowi jest niższa niż dziesięć tysięcy. Co oczywiste reprezentatywna ponadzakładową organizacją związkową jest również organizacja zrzeszająca największa liczbę pracowników w danym zakładzie pracy. W sposób formalny reprezentatywność ponadzakładowej organizacji związkowej stwierdza w postępowaniu nieprocesowym w terminie trzydziestu dni Sąd Okręgowy w Warszawie. Dokumentację związana z założeniem ponadzakładowej organizacji związkowej może sporządzić również adwokat lub radca prawny. Najczęściej organizacja taka korzysta ze stałej obsługi prawnej.

Nasza pomoc

Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. W celu odbycia konsultacji z zakresu problemów wynikających ze zbiorowego prawa pracy zapraszamy do umówienia spotkania.