Postępowanie egzekucyjne

Właściwość w postępowaniu egzekucyjnym

Sprawy z zakresu egzekucji należą zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego do Sądów Rejonowych oraz Komorników. Od pewnego czasu wierzyciel może wybrać Komornika, który będzie prowadził postępowanie egzekucyjnego dotyczące jego wierzytelności, z pewnymi wyjątkami (np. w przypadku egzekucji z nieruchomości właściwy jest Komornik miejsca położenia rzeczy). Czynności w postępowanie egzekucyjnym wykonuje co do zasady Komornik, niektóre zaś pozostają we właściwości Sądu. Komornik w celu uzyskania informacji dotyczących majątku i dochodów dłużnika może zasięgać informacji u organów administracji publicznej i innych podmiotów, a także u samego dłużnika. Nieudzielenie takich informacji może skutkować nałożeniem przez organ egzekucyjny grzywny. W razie potrzeby Komornik może też korzystać z asysty policji. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym i przysługuje mu z tego tytułu ochrona.

Skarga na czynności Komornika

Jeżeli dłużnik jest niezadowolony z czynności podejmowanych przez Komornika ma prawo do złożenia skargi do Sądu Rejonowego w obrębie, którego działa Komornik. Ten środek zaskarżenia wnosi się w terminie 7 dni od dokonania czynność przez Komornika. Niektóre czynności w postępowaniu egzekucyjnym może wykonywać również asesor komorniczy, czyli osoba po zdanym egzaminie komorniczym lub z niego zwolniona, a także aplikant komorniczy, czyli osoba w trakcje aplikacji komorniczej. Co ciekawe obecnie każdy aplikant komorniczy posiada wykształcenie prawnicze, takiego wykształcenia nie posiada natomiast każdy Komornik (ok. 30 % Komorników nie posiada wykształcenia prawniczego). Wniesienie skargi na czynności Komornika nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Sąd jednak jeżeli uzna to zasadne może, ale nie musi wstrzymać tego postępowania. Wstrzymanie postępowanie nie następuje więc z mocy prawa w skutek wniesienia skargi, lecz potrzebna jest w tym zakresie decyzja Sądu. Koszty postępowania egzekucyjnego co do zasady pokrywa dłużnik. Strona zwolniona z kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym korzysta również z tego zwolnienia w postępowaniu egzekucyjnym. W toku postępowania egzekucyjnego zarówno dłużnika jak i wierzyciela może reprezentować adwokat lub radca prawny.

Pomoc w sprawach egzekucyjnych

Nasza kancelaria zajmuje się również postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika sądowego. Radca prawny reprezentuję zarówno dłużników jak i wierzycieli w toku ww. postępowania. W szczególności pomoc prawna polega w tym przypadku na przygotowania wniosków o wszczęcie egzekucji oraz przygotowywaniu i wnoszeniu skarg na czynności Komornika. Zapraszamy do kontaktu podmioty z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Rzeszowa, Jarosławia oraz Przemyśla i Przeworska.