Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Postępowanie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej – Kancelaria w Krakowie

Upadłość konsumencka Kraków- Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek

 • adres: ul. Dajwór 14/19, 31-052 Kraków
 • koszt usługi: 4 200 zł
 • opłata sądowa: 30 zł
 • czas realizacji: 2-3 dni
 • nazwa Kancelarii: Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek
 • telefon: +48 726 606 175
 • witryna: https://www.radca-orlowska.pl/upadlosc-konsumencka-krakow
 • e-mail: kontakt@radca-orlowska.pl
 • zakres usługi: prowadzenie całego postępowania w imieniu Klienta
 • Sąd właściwy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia

Właściwe postępowanie upadłościowe

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jak wiadomo jest dopiero pierwszym etapem postępowania upadłościowego. Ten pierwszy etap postępowanie jest stosunkowo prosty i kończy się rozstrzygnięciem Sądu upadłościowego, który ogłasza upadłość konsumencką, odmawia jej, względnie odmawia wydania merytorycznego rozstrzygnięcia z powodu braków formalnych wniosku konsumenta. Nasza Kancelaria pomaga także na etapie właściwego postępowania, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w Krakowie.

Podstawowe zasady właściwego postępowania upadłościowego

W postępowaniu tym obowiązują następujące zasady

 • sąd upadłościowy orzeka w składzie jednoosobowych, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej,
 • postępowanie jest prowadzone co do zasady w stosunki do każdej osoby odrębnie,
 • wszelkie pisma, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi, w szczególności, w zakresie ofert składanych w toku przetargu lub aukcji wnosi się za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych na formularzach udostępnionych w tym rejestrze i muszą one zostać podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • do pism składanych w formie elektronicznej dołącza się załącznik w postaci elektronicznych kopii dokumentów lub poświadczonym elektronicznie odpisów dokumentów przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub doradcę restrukturyzacyjnego,
 • w przypadku gdy strona załączyła elektroniczne kopie dokumentów do pisma procesowego jest zobowiązania w terminie 3 dni od złożenia w sądzie upadłościowym oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów tych dokumentów,
 • wierzyciele, którym przysługują należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, mogą wnosić pisma procesowe oraz dokumenty z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe przekazując ustnie treść wniosku lub oświadczenia pracownikowi biura podawczego oraz składając dokumenty sporządzone w postaci papierowej,
 • organy postępowań upadłościowych obowiązane są do wzajemnej współpracy,
 • strony mają dostęp do akt postępowania w wersji elektronicznej.

Wysłuchanie w toku postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe powinno być prowadzone szybko i sprawnie. Z uwagi na ten fakt Sąd i  sędzia-komisarz mogą, ale nie muszą, w celu przeprowadzenia dowodu z przesłuchania upadłego, syndyka, wierzyciela, członka rady wierzycieli lub innych osób wzywać ich do osobistej stawiennictwa. Dowód taki może być przeprowadzony także w ten sposób, że zostanie od tych osób odebrane oświadczenie na piśmie, względnie jeżeli organ przesłuchujący tak postanowi oświadczenie na piśmie z podpisem poświadczonym przez notariusza. Innym wyrazem ekonomiki postępowaniu upadłościowego jest to, że brak stawiennictwa osoby przesłuchiwanej nie tamuje biegu sprawy, nawet jeżeli nastąpiło z przyczyn uzasadnionych.

Postępowanie dowodowe

W toku sprawy upadłościowej może zajść potrzeba ustalenia okoliczność, którą ma istotny wpływ na bieg postępowania. Syndyk najczęściej nie będzie uprawniony do dokonania samodzielnie ustaleń, dlatego powinien zwrócić się w tym celu o pomoc do sędziego komisarza. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego może być konieczne np. w przypadku ustalenia czy upadły dokonał czynności prawnej która powinna zostać uznana za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości.

Orzeczenia w toku postępowania upadłościowego

Orzeczenia Sądu w toku postępowania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zapadają w formie postanowień. Jeżeli stronie lub innej osobie przysługuje prawo do zaskarżenia danego postanowienia to Sąd co do zasady  sporządza jego uzasadnienie z urzędu bez konieczności składania wniosku przez stronę.

Rejestr danych dotyczących aktualnego składu i stanu masy upadłości

Rejestr ten tworzony jest na podstawie informacji zawartych w postanowieniach i innych dokumentach, które zostały obwieszczone w toku postępowania, a także ujawnionych przez syndyka informacji o likwidacji składników masy upadłości.

W rejestrze tym znajdują się informację na temat takich składników masy upadłości jak:

 • nieruchomości,
 • ruchomości,
 • środki pieniężne,
 • prawa majątkowe,
 • wierzytelności (należności).

Każdą zmianę w zakresie objętym w rejestrze należy ujawnić niezwłocznie w

rejestrze.

Rejestr danych dotyczących aktualnego stanu wierzytelności i zobowiązań

Podstawę danych zawartych w tym rejestrze stanowią:

 • prawomocne postanowienia oraz dokumenty dotyczące zobowiązań dłużnika, który ogłosił upadłość konsumencką,
 • sprawozdania syndyka.

Doręczanie postanowień i zarządzeń w toku postępowania upadłościowego

W przypadku postanowień wydanych w toku postępowania upadłościowego Sąd ma obowiązek doręczyć ich odpis:

 • upadłemu dłużnikowi,
 • wyznaczonemu syndykowi,
 • osobie, której postanowienie dotyczy, np. osobie, która uzyskała korzyść w wyniku czynności prawnej dłużnika uznanej za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości.

Orzeczenia takie doręczenia się za pośrednictwem:

 • Krajowego Rejestru Zadłużonych,
 • poczty, w przypadku gdy jest to pierwsze pismo adresowane do niebędącej organem postępowania upadłościowego osoby lub jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, a osoba ta lub jednostka nie wniosła jeszcze w sprawie żadnego pisma lub adresowane do osób o których mowa art. 216aaa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe chyba, że osoby takie wniosły pierwsze pismo za pośrednictwem systemu informatycznego KRZ i nie zrezygnowały z doręczeń elektronicznych.

W przypadku gdy osoba lub jednostka organizacyjna, której Sąd doręcza pisma za pośrednictwem KRZ nie będzie posiadać konta w tym portalu wszelka korespondencje z Sądu, która będzie do niej adresowana zostanie pozostawiona w aktach postępowania ze skutkiem doręczenia.

Pomimo tak rygorystycznych przepisów sędzia-komisarz może dokonywać wszelkich doręczeń, w tym zawierających  zawiadomienia, wezwania i orzeczenia w dowolnie wybrany sposób, który uzna za celowy w konkretnej sprawie jeżeli umożliwi to adresatowi pisma zapoznanie się z jego treścią.

Obwieszczenia w toku postępowania upadłościowego

Obwieszczenie zamieszczane jest w KRZ i dostępne są  dla wszystkich nawet niezarejestrowanych użytkowników portalu. Obwieszeniu podlegają, w szczególności takie dokumenty jak:

 • informacja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • postanowienia o ogłoszeniu upadłości,
 • postanowienia dotyczące wyznaczenia syndyka,
 • postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości,
 • postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego.

Celem obwieszczeń jest to, aby każdy zainteresowany miał dostęp do informacji, które zostały w nim zamieszczone. Dla przykładu jeżeli podpisujemy z kimś umowę mamy prawo w łatwy i szybki sposób sprawdzić, czy druga strona nie ogłosiła upadłość, gdyż ma to daleko idące skutki.

Jeżeli od dnia zamieszczenia obwieszczenia w rejestrze biegnie termin na wniesienie środka zaskarżenia to w obwieszeniu powinna znaleźć się informacja o sposobie i terminie jego wniesienia.

Sędzia-komisarz może także dokonać obwieszenia w inny sposób, a wniosek, w tym zakresie może złożyć:

 • syndyk,
 • upadły dłużnik,
 • wierzyciel upadłego,

W przypadku gdy wniosek o dokonanie obwieszczenia w innych sposób złożył upadły lub jego wierzyciel to wnioskodawca jest zobowiązany to pokrycia kosztów dokonania obwieszczenia w ten inny sposób.

Forma takiego innego obwieszczenia może być dowolna, może polegać np. na zamieszeniu ogłoszenia w prasie. Potrzeba taka zachodzi np. w sytuacji, gdy dużą liczba osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych jest uprawniona do udziału w postępowaniu. Osoby takie mogą nie być świadome o wszczęciu danego postępowania upadłościowego.

Zażalenie na postanowienie Sądu lub sędziego komisarza

Większość decyzji sędziego-komisarza i Sądu w toku postępowania upadłościowego nie jest ostateczna, gdyż można je zaskarżyć. Zasadniczo każda decyzja organu postępowania upadłościowego, która dotyczy praw i obowiązków upadłego lub osób trzecich podlega zaskarżeniu. Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza rozpatruje Sąd upadłościowy jako Sąd II instancji, co oznacza, że postanowienie Sądu upadłościowego, w tym zakresie nie podlega zaskarżeniu zwyczajnymi środkami zaskarżenia, a skarga kasacyjna przysługuje tylko w stosunku do niektórych postanowień, w szczególności postanowienia sądu drugiej instancji w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Od postanowień Sądu upadłościowego, który orzeka jako Sąd I instancji przysługuje zażalenie do innego składu orzekającego w tym Sądzie, a w niektórych przypadkach wymienionych w ustawie do Sądu Okręgowego.

Zażalenie powinno zostać rozpatrzone w terminie 30 dni od otrzymania akt sprawy przez organ II instancji, jednak jest to wyłącznie termin instrukcyjny, dlatego jego naruszenie nie wywołuje skutków procesowych.

Termin na wniesienie zażalenia wynosi co do zasady tydzień.

Termin rozpoczyna bieg według następujących zasad:

 • termin ten biegnie od dnia doręczenia postanowienia, jeżeli doręczenie takie jest wymagane.
 • jeżeli skarżącemu nie doręcza się postanowienia termin na złożenie środka zaskarżenia biegnie od dnia zamieszczenia postanowienia w systemie KRZ, a jeżeli postanowienie to podlega obwieszeniu od dnia zamieszczenia tego obwieszczenia w rejestrze,
 • w przypadku osób, które zostały zawiadomione o terminie posiedzenia jawnego, na którym zostało wydane postanowienie termin na wniesienie zażalenia biegnie od dnia odbycia się tego posiedzenia,
 • jeżeli wraz z postanowieniem nie zostało sporządzone uzasadnienie z urzędu to wówczas bieg terminu na złożenie zażalenia rozpoczyna się w dniu doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, warunkiem wniesienia zażalenia jest jednak wcześniejsze złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenia uzasadnienia postanowienia w terminie 7 dni, który rozpoczyna bieg na takich samych zasadach jak termin na wniesienie zażalenia od postanowień, których uzasadnienie sporządzane jest z urzędu.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2011 r. o sygn. akt. III CZP 47/11:

„Termin do wniesienia przez upadłego zażalenia na ogłoszone na rozprawie postanowienie o oddaleniu sprzeciwu co do uznania wierzytelności - w razie złożenia przez niego wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia z uzasadnieniem - biegnie od doręczenia mu tego postanowienia.”

Skarga na czynności komornika w toku postępowania upadłościowego

Komornik wykonuje pewne czynności w toku postępowania upadłościowego, w szczególności takiej jak:

 • wprowadzenie syndyka w posiadanie składników majątku upadłego dłużnika,
 • poszukiwanie majątku dłużnika.

W zakresie czynności wykonywanych w postępowaniu upadłościowym skarga na czynności komornika przysługuje do sędziego komisarza. Skargę wnosi się w terminie tygodnia od dokonania zaskarżonej czynności przez komornika. Skargę taką może złożyć każdy, którego prawa zostały naruszone  przez dokonanie czynności lub jej zaniechanie, może to być upadły, wierzyciel, ale także syndyk lub osoba trzecia.

Sumy pieniężne zgromadzone przez syndyka

W toku postępowania upadłościowego syndyk gromadzi sumy pieniężne, które:

 • należą do masy upadłości, np. kwoty zgromadzone na rachunku bankowym dłużnika, lub gotówka, będąca w posiadaniu dłużnika,
 • uzyskane z tytułu likwidacji masy upadłościowej, np. sprzedaży majątku upadłego.

Zgromadzone sumy pieniężne syndyk ma obowiązek niezwłocznie złożyć na:

 • oprocentowany rachunek bankowy
 • rachunek depozytowy Ministra Finansów.

Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji gdy sumy te podlegają natychmiastowemu wydaniu.

Dostęp do akt postępowania upadłościowego

Jak wiadomo akta postępowania upadłościowego są co do zasady prowadzone w wersji elektronicznej. Jeżeli osoba zainteresowana nie posiada dostępu do komputera lub Internetu może udać się do Sądu, gdzie pracownik sekretariatu odstępni jej stanowisko komputerowe umożliwiające przeglądania akt postępowania.

Co ważne wydruki komputerowe wygenerowanych w toku postępowania dokumentów, w tym orzeczeń mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Każdy ma dostęp do akt postępowania. Dlatego też od dnia obwieszczenia w KRZ nie można zasłaniać się nieznajomością treści obwieszczenia, chyba że mimo zachowania należytej staranności nie można było dowiedzieć się o obwieszczeniu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus