Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego

W jakim przypadku konieczne jest złożenie prywatnego aktu oskarżenia? 

Nie każde w postępowania karne jest zainicjowane przez oskarżyciela publicznego. W niektórych przypadkach to sam pokrzywdzony pełni funkcje oskarżyciela, a w postępowaniu takim nie działa prokurator. W postępowaniu tym stosuje się przepisy kodeksu postępowania karnego dotyczące postępowania zwyczajnego z uwzględnieniem regulacji szczególnych. Akt oskarżenia w postępowaniu prywatnym nie musi spełniać rygorystycznych wymogów formalnych. Dokument ten powinien być jednak sporządzony w formie pisemnej i zawierać określone przez prawo elementy. Do elementów tych należy, w szczególności wskazanie osoby oskarżonego i zarzucanego mu czynu. W niektórych przypadkach zachodzi konieczność zabezpieczenia dowodów. Pokrzywdzony nie może dokonać tych czynności samodzielnie. Z uwagi na ten fakt w celu zabezpieczenia dowodów w sprawie pokrzywdzony może zwrócić się do policji, która jest zobowiązana mu pomoc w tym zakresie. W postępowaniach tych w pierwszej kolejności dąży się do, aby strony zawarły porozumienie i doszło do polubownego załatwienia sprawy. Dlatego właśnie rozprawy w postępowaniu prywatno-skargowym są poprzedzone posiedzeniem pojednawczym, które prowadzi sędzia lub referendarz sądowy. Oskarżyciel prywatny powinien stawić się na  posiedzenie pojednawcze, gdyż w przeciwnym przypadku Sąd uznaje się, że oskarżyciel prywatny cofnął akt oskarżenia. W przypadku natomiast gdy w trakcie tego posiedzenia dojdzie do pojednania postępowanie w sprawie zostaje umorzone. W treści ugody strony mogą dojść również do porozumienia w zakresie roszczeń cywilnoprawnych związanych z czynem będącym przedmiotem postępowania. Akt oskarżenia można cofnąć, ale tylko przed prawomocnym zakończeniem postępowania. Dodatkowo w przypadku gdy rozpoczął się już przewód sądowy konieczna jest również zgoda oskarżonego. Jest to zrozumiałe z uwagi na fakt, że gdy już rozpoczął się przewód sądowy w interesie oskarżonego może być to, aby udowodnić swoją niewinność.

Wzajemny akt oskarżenia

W postępowaniu prywatnoskargowym oskarżony może złożyć wzajemny akt oskarżenia. W takim przypadku Sąd rozpozna obie sprawy w tym samym postępowaniu. Złożenie takiego aktu oskarżenia nie jest możliwe gdy do sprawy przyłączył się prokurator. Najczęściej jednak ludzie rezygnują z dochodzenia swoich praw w postępowaniu  karnym prywatnoskargowym. Wynika to z faktu, że przestępstwa ścigane w tym trybie cechują się zwykle niskim stopniem szkodliwości społecznej, a postępowanie sądowe wiąże się ze stresem.

Kontakt z Nami

Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy również w sprawach karnych i wykroczeniowych.