Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Postanowienie o ogłoszeniu upadłość konsumenckiej - Kancelaria w Krakowie

Upadłość konsumencka Kraków- Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek

 • adres: ul. Dajwór 14/19, 31-052 Kraków
 • koszt usługi: 4 200 zł
 • opłata sądowa: 30 zł
 • czas realizacji: 2-3 dni
 • nazwa Kancelarii: Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek
 • telefon: +48 726 606 175
 • witryna: https://www.radca-orlowska.pl/upadlosc-konsumencka-krakow
 • e-mail: kontakt@radca-orlowska.pl
 • zakres usługi: prowadzenie całego postępowania w imieniu Klienta
 • Sąd właściwy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia

postanowieniejpg

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej 

Po złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w Krakowie oraz ewentualnym postępowaniu konwokacyjnym, w zakresie uzupełnienia braków formalnych wniosku Sąd upadłościowy może podjąć, w szczególności następujące rozstrzygnięcia:

 • odrzucić wniosek, w przypadku gdy zawiera on braki formalne, które nie zostały uzupełnione w terminie,
 • umorzyć postępowanie, między innymi w sytuacji, gdy dłużnik cofnął wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub Sąd stwierdził, że dane podane we wniosku są nieprawdziwe lub niezupełne,
 • ogłosić upadłość konsumencką dłużnika, który nie prowadzi działalności gospodarczej.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej stanowi decyzję procesową, która otwiera etap właściwego postępowania upadłościowego. Zasadą jest, że postanowienie to wydaje Sąd w składzie jednego sędziego zawodowego. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest skuteczne już w momencie jego wydania, a nie uprawomocnienia.

Kiedy Sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Sąd na tym etapie bada czy wystąpił stan niewypłacalności dłużnika oraz czy dłużnik posiada status konsumenta, a więc nie prowadzi działalności gospodarczej. Sąd wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie ocenia, ani nie wartościuje zachowania dłużnika, gdyż ustalenie przyczyn niewypłacalności i innych okoliczności przemawiających za ustaleniem długości planu spłaty wierzycieli, względnie odstąpieniem od ustalania tego planu, a także umorzeniem lub warunkowym umorzeniem zobowiązań dłużnika, które nie zostały spłacona nie jeszcze dokonywane na tym etapie postępowania. Praktyką jest, że dłużnik we wniosku nadal powinien podać takie okoliczności, chociażby na poczet ustaleń, które zostaną poczynione przez organy postępowania w dalszym jego toku, jednak nie jest to element obligatoryjny wniosku. Sąd powinien też wstępnie ocenić wartość majątku oraz dochodów dłużnika, gdyż okoliczność ta może mieć wpływ na ustalenie czy jest on w stanie realizować swoje wymagalne zobowiązania w terminie.

W jakiej formie wydawane jest postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Postanowienie takie wydane jest w formie elektronicznej. Sąd korzysta w tym przypadku z formularza udostępnionego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W przypadku, gdy dłużnik jest osobą wykluczoną cyfrowo, nie posiada pełnomocnika profesjonalnego oraz konta w KRZ to wówczas postanowienie ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zostanie wysłane w formie papierowej pocztą. Rozwiązanie to stwarza jednak wiele problemów, gdyż jak wcześniej wspomniano postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest skuteczne z chwilą wydania. W przypadku dostępu do akt w formie online upadły w zasadzie natychmiast otrzymuje dostęp do treści postanowienia. Przesłanie postanowienia w formie papierowej w praktyce może potrwać nawet kilka tygodni, co powoduje, że dłużnik może nie być świadomy np. tego, że utracił zarząd swoim majątkiem i nie powinien stosunku do niego podejmować żadnych czynności.

Co powinno zawierać postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zgodnie z art. 495 (5) ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe zawiera następujące informację:

 • podstawowe dane identyfikujące dłużnika, tj.: imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL inne informację identyfikacyjne, najczęściej dane paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość dłużnika,
 • numer NIP, jeżeli został on upadłemu nadany w ciągu ostatnich 10 latach przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • adres zamieszkania upadłego, a w przypadku gdy upadły jest osobą bezdomną adres do doręczeń oraz miejsce zamieszkania (miejscowość),
 •  stwierdzenie, że upadły posiada status konsumenta, czyli osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • wezwanie wierzycieli upadłego oraz osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do zgłoszenia swoich wierzytelności, praw lub roszczeń w terminie 30 dni od dnia zamieszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w Krajowym Rejestrze Zadłużonych poprzez KRZpodająć adres syndyka, na który może nastąpić zgłoszenia sporządzone przez wierzycieli którym przysługują należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, natomiast w stosunku do pozostałych wierzycieli informuję, że ich wierzytelności mogą zostać zgłoszone wyłączenie za pośrednictwem informatycznego portalu KRZ,
 • poucza, że brak zgłoszenia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości należącej do upadłego przez osoby którym one przysługują, jeżeli nie zostały ujawnione one przez wpis w księdze wieczystej uniemożliwi skuteczne powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
 • wyznacza osobę syndyka, podając jego imię i nazwisko, a także numer licencji oraz adres,
 • określa, czy postępowanie będzie prowadzone w trybie uproszczony, tj. bez powołania sędziego komisarza, a jeżeli postępowanie będzie prowadzone w trybie zwykłym określa czy funkcję sędziego-komisarza będzie pełnił sędzia, czy referendarz sądowy,
 • określa, że w sprawie znajduje zastosowanie polska jurysdykcja krajowa,
 • przyznaje syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, która jest pokrywana tymczasowo przez skarb państwa i nakazuje niezwłoczną wypłatę tej zaliczki na rachunek bankowy syndyka.

Kto zostaje zawiadomiony o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, oprócz samego dłużnika, względnie jego pełnomocnika lub też wierzyciela, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostaje zawiadomiona także właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika Izba Administracji Skarbowej oraz Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Sąd po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej powinien też zawiadomić znane mu organy egzekucyjne, które prowadzą postępowania przeciwko dłużnikowi. W krajowym Rejestrze Zadłużonych jest zamieszczane obwieszczanie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Obwieszczeni takie zawiera co do zasady te same informację co samo postanowienie. Ponadto syndyk ma obowiązek zawiadomić wierzycieli, którzy są mu znani o fakcie ogłoszenia przez ich dłużnika upadłości konsumenckiej. Chodzi tu najczęściej o tych wierzycieli, których upadły ujawnił we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub też podał ich dane syndykowi po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. W praktyce większość syndyków wydaje zarządzenia zobowiązujące upadłego do wydania całej dokumentacji i korespondencji związanej ze swoimi sprawami finansowymi. Na podstawie przedłożonych dokumentów syndyk może ustalić, czy spis wierzytelności zawarty we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest zupełny. Bardzo często zdarza się, że we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej upadły podaje dane wierzyciela pierwotnego, w sytuacji gdy wierzytelność była przedmiotem cesji i przysługuje już innej osobie. Warto zaznaczyć, że syndyk nie może żądać wydania dokumentów będących w posiadaniu pełnomocnika upadłego wykonującego zawód racy prawnego lub adwokata, gdyż osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej. Syndyk nie powinien też wzywać upadłego do przedłożenia dokumentów, które są już w jego posiadaniu, w szczególności zostały dołączone do wniosku wszczynającego postępowanie lub może je uzyskać samodzielnie z akt postępowania sądowego.

Pouczenie wierzycieli i małżonka dłużnika o przysługujących im prawach

W wraz z zawiadomieniem znanych wierzycieli upadłego syndyk powinien pouczyć ich o przysługujących im prawach i obowiązkach, a także zasadach postępowania upadłościowego w szczególności:

 • prawie do złożenia zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, wyłącznie w zakresie ustalenia jurysdykcji polskich Sądów, które może zostać złożone w terminie 7 dni od dnia jego obwieszczenia w KRZ, a jeżeli miejsce siedziby lub miejsce zwykłego pobytu wierzyciela znajduję się za granicami kraju w terminie 30 dni,
 • obowiązku wnoszenia przez wierzycieli pism w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego KRZ, z wyjątkiem pism wnoszonych przez wierzycieli, którym przysługują należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, którzy mogą również wnosić wnioski lub składać oświadczenia i dokumenty w biurze podawczym każdego Sądu Rejonowego, przekazując ustnie treść wniosku lub oświadczenia pracownikowi biura podawczego oraz składając dokumenty sporządzone w postaci papierowej,
 • obowiązku zgłoszenia swojej wierzytelności o charakterze osobistym w terminie określonym w postanowieniu Sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej – jest to warunek, aby wierzyciel osobisty dłużnika mógł zostać zaspokojony w toku postępowania upadłościowego, z wyjątkiem wierzytelności osobistych, które są umieszczane na liście wierzytelności z urzędu,
 • obowiązku zgłoszenia swojej wierzytelności rzeczowej, w tym zabezpieczonej hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym, hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską na rzeczach wchodzących w skład masy upadłości pod rygorem umieszczenia jej na liście wierzytelności z urzędu w wysokości ustalonej przez syndyka na podstawie dokumentów przedłożonych przez upadłego i zgromadzonych w toku postępowania,
 • obowiązku poniesienia przez wierzyciela zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego wynikłych ze zgłoszenia wierzytelności po terminie, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez winy wierzyciela, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 • zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg przedawnienia wierzytelności, który biegnie na nowo dopiero po prawomocnym umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego,
 • w przypadku gdy zgłoszenie wierzytelności będzie zawierać braki formalne lub fiskalne wierzyciel zostanie wezwany do ich usunięcia pod rygorem zwrotu zgłoszenia,
 • wierzyciel ma prawo składać skargi na czynności syndyka – syndyk powinien w treści pouczenia określić termin, formę i zasady wnoszenia skargi na swoje czynności,
 • w przypadku braku zgłoszonych wierzytelności lub takich, które zostają umieszone na liście wierzytelności z urzędu zobowiązania dłużnika zostaną umorzone,
 • zgłoszenie wierzytelności po złożeniu przez syndyka w Sądzie projektu planu spłaty lub pisma informującego, że zachodzą przesłanki uzasadniające nie sporządzanie tego dokumentu , tj. odmowy ustalenia planu spłaty, względnie umorzenia lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty nie będzie skuteczne,
 • informację w jakich sytuacjach Sąd może podjąć decyzje o umorzeniu zobowiązań dłużnika bez planu spłaty w przypadku stałej niezdolności dłużnika do jego wykonania lub warunkowe umorzyć zobowiązania dłużnika na okres 5 lat, w przypadku przemijającej niezdolności dłużnika do jego wykonania.

Syndyk powinien przytoczyć w sposób literalny treść przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe o który istnieniu musi pouczyć wierzyciela, tj. art. 54a, art. 216a-216ab, art. 235-237, art. 239a-241, art. 49112a, art. 49114 ust. 5, 6 i 8, art. 49114a i art. 49116, a ponadto wyjaśnić treść każdego z tych przepisów w sposób zrozumiały dla przeciętnej osoby.

Ponadto syndyk w zawiadomieniu takim powinien podać wierzycielowi informację, w zakresie tego:

 • do jakiego Sądu wierzyciel może złożyć zażalenie na postanowienie ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, z podaniem nazwy i adresu Sądu,
 • jaki syndyk prowadzi postępowanie, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu, na który należy przesyłać i doręczyć osobiście zgłoszenia wierzytelności,
 • jaki jest termin na zgłoszenie wierzytelności i w jaki sposób należy go obliczyć albo podać datę kalendarzową w której termin ten upływa,
 • numer rachunku bankowego, na który należy przelać zryczałtowane koszty postępowania, w przypadku zgłoszenia wierzytelności po terminie.

O fakcie ogłoszenia upadłości konsumenckiej syndyk ma obowiązek zawiadomić także małżonka upadłego i pouczyć go o jego prawach, obowiązkach i zasadach postępowania upadłościowego wynikających z art. art. 124-126, art. 49114 ust. 5, 6 i 8, art. 49114a i art. 49116 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe takich jak:

 • majątek objęty wspólnością majątkową małżeńską upadłego z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez jednego z nich wchodzi w skład masy upadłościowej (masy upadłości),
 • pomiędzy małżonkami z momentem ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez jednego z nich powstaje z mocy prawa ustrój majątkowej rozdzielności majątkowej,
 • małżonek może dochodzić należności z tytułu udziału w majątku wspólnym w toku postępowania upadłościowego pod warunkiem zgłoszenia tej wierzytelności syndykowi za pośrednictwem KRZ,
 • prawa, obowiązki i zasady, o których syndyk ma obowiązek pouczyć każdego innego wierzyciela upadłego.
 • warunkiem skuteczności ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej małżeńskiej jest ustanowienie jej w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ustanowieniem jej przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jeżeli wniosek o jej ustanowienie został złożony na co najmniej dwa lata przed dniem ogłoszenia upadłości,
 • po dniu ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ustanowienie rozdzielności majątkowej na mocy orzeczenia Sądu z datą wcześniejszą niż dzień ogłoszenia upadłości,
 • umowa o ustanowienie rozdzielności majątkowej jest skuteczna jeżeli została zawarta na co najmniej dwa lata przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
 • Jak widać małżonek zakresie udziału w majątku wspólnym upadłego jest traktowany jako zwykły, w żaden sposób nieuprzywilejowany wierzyciel dłużnika. Jest to bardzo niekorzystne rozwiązania z punkty widzenia interesów małżonka upadłego, dlatego powinno zostać zmienione. Wielu dłużników z Krakowa rezygnuje z upadłości konsumenckiej właśnie dlatego, że obawia się reakcji małżonka i negatywny konsekwencji także osobistych jakie mogą go spotkać z tego tytułu.

Co powinno zawierać zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w stosunku do konsumenta?

Zgłoszenie wierzytelności powinno zgodnie z art. 240 ustawy z dnia 28 lutego 2003 prawo upadłościowe zawierać:

 • oznaczenie syndyka,
 • nazwę pisma,
 • znak sprawy nadany przez syndyka lub Sąd, oznaczenie rodzaju pisma,
 • podpis strony lub jej przedstawiciela ustawowego, względnie pełnomocnika,
 • dane podstawowe wierzyciela, a więc w przypadku osoby fizycznej jej adres zamieszkania, firmę pod jaką działa, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, a także numer PESEL, a w przypadku jego posiadania także numer NIP, w sytuacji gdy wierzyciel będący osobą fizyczną nie posiada numeru PESEL, należy podać również inne dane identyfikacyjne, najlepiej numer i serię, a także kraj wydania i datę ważności paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, wskazane jest również w takim przypadku podanie daty urodzenia, w przypadku zaś osoby prawnej należy podać numer KRS lub inny numer we właściwym rejestrze, do którego ta osoba jest wpisana, numer REGON, NIP lub zagraniczny numer identyfikacji podatkowej w przypadku ich posiadania, a także adres siedziby,
 • w przypadku gdy wierzyciel jest osobą prawną zarejestrowana za granicą wskazane jest dołączenie do zgłoszenia wierzytelności zaświadczenia lub odpisu zagranicznego rejestru, do którego podmiot ten jest wpisany wydanego przez Sąd lub inny właściwy organ zawierającego informację na temat aktualnych zasad reprezentacji podmiotu, a jeżeli dokumenty te nie zawierają takich informacji umowę lub statut spółki albo inny dokument określający zasady jej reprezentacji wraz z tłuczeniem przysięgłym na język polski, a w razie potrzeby także klauzulą apostille lub dokumentem potwierdzającym legalizację tego dokumentu urzędowego w Polsce,
 • określenie tytułu wierzytelności ze wskazaniem jej podstawy prawnej, np. umowa sprzedaży,
 • wskazanie wysokości wierzytelności, wraz z należnościami ubocznymi w tym odsetkami, wierzyciel powinien wskazać wysokość odsetek należnych do dnia ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • wskazanie wartości wierzytelności niepieniężnych, np. wierzytelności o wydanie rzeczy, czy usunięcia naruszeń,
 • dowody potwierdzające istnieje wierzytelności, w szczególności umowy, wydruki e-maili, faktury, oświadczenia świadków, a jeżeli wierzytelność został uznana w poprzednio prowadzonym postępowaniu restrukturyzacyjnym wystarczy, że wierzyciel powoła się na te okoliczność,
 • informację do jakiej kategorii wierzytelność należy, ze wskazaniem kategorii zarówno dla należności głównej jak i należności ubocznych,
 • informację, czy wierzytelność została zabezpieczona, a jeżeli tak wierzyciel powinien podać rodzaj i treść zabezpieczenia, np. hipoteka,
 • w przypadku zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły jest wyłącznie dłużnikiem rzeczowym wskazanie przedmiotu zabezpieczenia,
 • informację o ewentualnych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych lub polubownych dotyczących zgłaszanej wierzytelności, a jeżeli takie postępowania się toczą dokładne informację na temat stanu takich spraw,
 • numer rachunku bankowego wierzyciela, a w przypadku gdy jest to zagraniczny numer rachunku także nazwę banku i numer SWIFT/BIC, jeżeli wierzyciel posiada konto bankowe,
 • dokument pełnomocnictwo jeżeli zgłoszenie składane jest przez pełnomocnika,
 • potwierdzenie wniesienia zryczałtowanych kosztów postępowania, w przypadku gdy wierzytelność zostaje zgłoszona po upływie terminu na dokonanie tej czynności.
 • Ważne jest w tym przypadku wskazanie wierzytelności zgodnie z odpowiednia kategorią, gdyż błędne zaliczenie we wniosku wierzytelności to kategorii wierzytelności będzie skutkować odmową zaspokojenia wierzyciela. Organy postępowania upadłościowego nie są bowiem uprawnione do zmiany kwalifikacji wierzytelności wskazanej przez wierzyciela na właściwą, a mogą jedynie żądanie wierzyciela uwzględnić lub oddalić, na którą to decyzję przysługują oczywiście wierzycielowi środek zaskarżenia.

Wysokość wierzytelności należy podać w złotych polskich, nawet jeżeli jest to wierzytelność wyrażona jest w walucie obcej. W takim przypadku należy przeliczyć wartość wierzytelności w walucie obcej na złote polskie według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim z dnia ogłoszenia upadłości, a gdy takiego kursu nie było - według średniej ceny rynkowej z tej daty.

Wierzytelność należy zgłosić do syndyka prowadzącego postępowanie, przed zmianą przepisów właściwym organem był sędziego-komisarz.

W przypadku gdy zgłoszenie wierzytelności zawiera braki formalne wierzyciel zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Po skutecznym usunięciu przez wierzyciela braków sprawa otrzyma bieg. W sytuacji gdy zgłoszenia wierzytelności dokonuje radca prawny, adwokat lub doradca restrukturyzacyjny, a zgłoszenie to będzie zawierać braku formalne lub fiskalne wówczas zostanie ono zwrócone. Oczywiście można będzie takie zgłoszenie złożyć wówczas ponownie, jednak nawet gdy ponowne zgłoszenie nie będzie zawierało braków to jego skutki nie nastąpią od daty złożenia pierwotnego zgłoszenia wierzytelności. Może to prowadzić w szczególności do sytuacji, że zgłoszenie wierzytelności nastąpi po terminie, a zatem wierzyciel zostanie obciążony z tego tytułu zryczałtowanymi kosztami postępowania upadłościowego.

Skutki ogłoszenia upadłość konsumenckiej

Podstawowym skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest to, że upadły traci zarząd swoim majątkiem oraz prawo do rozporządzania jego składnikami. Dotyczy to także domu lub mieszkania, w którym dłużnik zamieszkuje. Sędzia komisarz określa zakres i czas korzystania przez upadłego lub osoby mu bliskie, którzy w dacie ogłoszenia upadłości zamieszkiwali w mieszkaniu znajdującym się w lokalu lub w budynku wchodzącym do masy upadłości, z tego mieszkania. Wniosek o podjęcie decyzji w tym zakresie może złożyć syndyk lub sam zainteresowany rozstrzygnięciem dłużnik. Celem tej regulacji jest zapobieżenie sytuacji, ze upadły i jego rodzina staną się osobami bezdomnymi. Dłużnik musi mieć czas, aby znaleźć inne miejsce zamieszkania, w szczególności takie wynająć. Zakres i czas trwania korzystania przez upadłego i jego rodziny z tego domu lub mieszkania powinien być uwarunkowany koniecznością zaspokojenia wyłącznie podstawowych, najważniejszych potrzeb bytowych. W okresie korzystania z ww. mieszkania lub domu upadły może złożyć wniosek o przyznanie tymczasowo od skarbu państwa kwoty na poczet zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, która zostanie wydzielona z sumy uzyskanej z likwidacji nieruchomości upadłego, w której zamieszkuje.

W związku z utratą przez upadłego możliwości rozporządzania swoim majątkiem oraz nim zarządzania wszelkie czynności prawne upadłego w stosunku do składników masy upadłościowej są nieważne z mocy prawa. Osoba trzecia, która zawarła z upadłym umowę w takim przypadku może domagać się zwrotu świadczenia wzajemnego, ale tylko w przypadku gdy czynność tak została dokonana po ogłoszeniu upadlości konsumenckiej, ale przed jej obwieszczeniem w KRZ, a osoba trzecia nie mogła przy zachowaniu należytej staranności dowiedzieć się o wydaniu tego postanowienia. W związku z elektronizacją postępowania upadłościowego takie przypadku będą zdarzać się bardzo rzadko, gdyż obecnie od momentu wydania ww. postanowienia do jego obwieszczenia nie mija zwykle dłużej niż 1 dzień. Warto zatem przed zawarciem umowy ustalić, czy w stosunku drugiej strony nie zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości, tym bardziej, że już sama informacja o złożeniu wniosku jest umieszczana w KRZ. Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku spełnienia świadczenia do rąk upadłego po zamieszczeniu obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Osoba trzecia, która takie świadczenie zrealizowała nie zostaje zwolniona z zobowiązania względem masy upadłościowej, chyba, że upadły świadczenie to faktycznie przekazał syndykowi do masy upadłościowej.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie można obciążyć majątku dłużnika niewypłacalnego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości. W sytuacji gdy wpis takiego prawa zostanie dokonany z naruszeniem wspomnianego zakazu sędzia-komisarz z urzędu powinien wydać postanowienie o niedopuszczalności wpisu stanowiące podstawę wykreślenia prawa z rejestru.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powoduje, że wszelkie zobowiązania dłużnika, których termin spełnienia jeszcze nie upłynął stają się natychmiast wymagalne. Wszelkie zobowiązania niepieniężne dłużnika z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej ulegają z mocy prawa przekształceniu na natychmiast wymagalne zobowiązania pieniężne.

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej wygasają następujące umowy:

 • umowy komisu, w których upadły był komitentem,
 • umowy zlecenia, w których upadły był dającym zlecenie
 • umowy o zarządzanie papierami wartościowymi,
 • umowy agencyjne,
 • umowy użyczenia, jeżeli rzecz nie została jeszcze wydana lub żąda tego jedna ze stron,
 • umowy pożyczki, jeżeli przedmiot pożyczki nie został jeszcze wydany,
 • umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości upadłego, jeżeli przedmiot umowy przed ogłoszeniem upadłości nie został wydany najemcy lub dzierżawcy.
 • umowy kredytu, jeżeli przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej kredytobiorca nie przekazał środków z tytułu tej umowy do dyspozycji dłużnika. 

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus