Pozbawienie praw publicznych

Pozbawienie prawny publicznych jako środek karny 

Pozbawienie praw publicznych to jeden z przewidzianych w prawie karnym środków karnych. Sąd może wymierzyć ten środek karny po spełnieniu zasadniczych przesłanek. Po pierwsze sprawca musi zostać skazany za przestępstwo zasługujące na szczególne potępienie. Pojęcie „motywacja zasługuje na szczególne potępienie” potępienie nie jest zdefiniowane w prawie karnym. Pomocne w tym zakresie jest jednak orzecznictwo sądowe, które definiuje to pojęcie w ten sposób, że motywacją zasługująca na szczególne potępienie jest taka pobudka sprawcy, która jest w sposób jaskrawy naganna i wywołuje impulsywnie negatywne reakcje społeczeństwa. Jednocześnie chociaż rodzaj popełnionego przestępstwa odrywa role czy ocenie motywacji sprawcy przestępstwa nie jest on decydujący dla określenia motywacji sprawcy. Kwalifikacja motywacji sprawcy należy do decyzji sędziego, który powinien w tym przypadku wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. Z oczywistych przyczyn pozbawienie praw publicznych dotyczy wyłącznie sprawców przestępstw umyślnych. Trudno bowiem sobie wyobrazić sytuacji, że sprawca popełnia przestępstwo nieumyślne w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, skoro nie chciał popełnić przestępstwa, ani nie godził się na jego popełnienie a czyn zabroniony został popełniony jedynie w skutek niezachowania reguł ostrożności. Jednak kwestia ta nie jest uregulowana w wprost w przepisach prawa. Kolejna przesłanką zastosowania tego środka karnego jest to, aby sprawca został skazany na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności. Nie ma więc możliwości pozbawienia praw publicznych skazanego na grzywnę, czy też ograniczenia wolności, albo tez kary pozbawienia wolności krótszej niż trzy lata.

Skutki orzeczenia pozbawienia praw publicznych 

Pozbawienie praw publicznych obejmuje zarówno utratę możliwości głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) oraz w nich kandydowania (bierne prawo wyborcze). Te ograniczenia obejmują zarówno wybory do organów władzy publicznej w tym organów państwowych (np. Prezydent RP, Rzecznik Praw Obywatelskich), rządowych oraz samorządowych, a także organów samorządu zawodowego oraz gospodarczego. Ponadto osoba pozbawiona praw publicznych nie może również uczestniczyć w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości (np. zostać ławnikiem) oraz pełnić funkcji w instytucjach państwowych (np. dołączyć do korpusu służby cywilnej), samorządowych czy zawodowych. Osoba, wobec której wymierzono ten środek karny jest również zdegradowana do stopnia szeregowego w przypadku gdy posiada stopień wojskowy oraz traci wszelkie odznaczenia, ordery oraz tytułu honorowe. Nie istnieje również możliwość nabycia orderów odznaczeń i tytułów honorowych w trakcje trwania zastosowania tego środka karnego. Niezależnie od tego do pełnienia pewnych funkcji koniecznym jest cechowanie się przymiotem niekaralności, który osoba skazana uzyskuje dopiero po zatarciu skazania. Kancelaria Radcy prawnego zajmuje się szerokim spektrum spraw. Przykładowe sprawy, które są przez nas prowadzone znajdziesz tutaj. Zapraszamy do kontaktu w Przeworsku, Jarosławiu praz Rzeszowie.