Pozew o rozwód

Specyfika pozwu o rozwód 

Pozew o rozwód jest specyficznym rodzajem pozwu. W takim pozwie powód domaga się rozwiązania związku małżeńskiego. Pozew o rozwód może złożyć każdy z małżonków. W pozwie należy określić czy stroną żąda orzeczenia o winnym rozkładu pożycia małżeńskiego. Orzeczenie winnym rozkładu pożycia małżeńskiego odgrywa rolę przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego na rzecz byłego małżonka. W takim przypadku w piśmie procesowym należy wskazać dowody na okoliczność zawinienia małżonka, mogą być to nagrania video, czy zdjęcia potwierdzające fakt zdrady, albo też zeznania świadków (należy podać imię i nazwisko świadka, a także  adres zamieszkania). Jak w każdym pozwie musimy wskazać imiona i nazwiska stron, w tym przypadku małżonków oraz numerem PESEL powoda, w miarę możliwości również numerem PESEL pozwanego  lub imiona jego rodziców co pozwala na ustalenie numeru PESEL przez Sąd za pomocą systemu PESEL.SAD. Do pozwu rozwodowego należy dołączyć akt małżeństwa. Sąd orzeknie rozwód w przypadku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, należy zatem powołać dowody na spełnienie tych przesłanek. Oczywiście w tym przypadku zasadniczą rolę odgrywa przesłuchanie samych zainteresowanych.

Rozwód, a wspólne dzieci 

W przypadku gdy małżonkowie posiadają wspólne dzieci w pozwie muszą znaleźć się wiele dodatkowych informacji. Przede wszystkim w takiej sytuacji do pozwy należy dołączyć akty urodzenia dzieci. Sąd w wyroku rozwodowym  będzie również orzekał, o tym komu przyzna prawo do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem oraz ustali wysokość zobowiązania alimentacyjnego. W związku z tym powód musi wskazać, jakie jest jego stanowisko w tej sprawie. Należy również wskazać informację właściwe dla pozwu o alimenty, a więc wysokość dochodu, sytuację rodzinną oraz majątkową, a także wydatki jakie ponosi powód w związku z utrzymaniem siebie, a w przypadku gdy zamieszkuje ze wspólnym dzieckiem, także wydatki przeznaczone na utrzymanie tego dziecka.  Jeżeli powód żąda przyznania osobistej opieki nad dzieckiem powinien określić jak mają wyglądać spotkania dziecka z drugim rodzicem oraz ich częstotliwość. Nie dotyczy to sytuacji gdy rodzice doszli do porozumienia w tym zakresie, w takim przypadku przedstawione przed Sądem porozumienie będzie wiążące, a Sąd nie będzie orzekał w tym zakresie.

Zlecenie sporządzenia pozwu radcy prawnemu 

Sporządzenie pozwu rozwodowego można również powierzyć adwokatowi lub radcy prawnego. Prawnik załatwi za Nas wszystkie formalności. Sprawy rozwodowe mają wyjątkowo delikatny charakter dlatego warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia fachowców.