Pozwanie członka zarządu

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 

Przedsiębiorcy prowadzą działalności gospodarcze w różnych formach. W przypadku prowadzenia ww. działalności na dużą skalę przedsiębiorcy dążą do tego aby odseparować swój majątek osobisty od majątku swojego przedsiębiorstwa. Właśnie temu służy instytucja spółki prawa handlowego. W przypadku gdy przedsiębiorca jest właścicielem czyli wspólnikiem bądź akcjonariuszem takiej spółki nie odpowiada on za zaciągnięte przez tę spółkę zobowiązania, gdyż spółka ta jest osobą prawną, podmiotem prawa niezależnym od swoich wspólników, bądź akcjonariuszy.

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania? 

W niektórych przypadkach możliwe jest natomiast zaistnienie sytuacji, że członek zarządu będzie odpowiadał za zobowiązania spółki. Dzieje się tak, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Sytuacja taka nastąpi przede wszystkim gdy spółka stała się niewypłacalna. Dla przykładu jeżeli spółka zaciągnęła zobowiązania na bardzo wysoką kwotę i nie jest możliwe uzyskanie jakiegokolwiek zaspokojenia przez wierzycieli, gdyż już nie posiada ona majątku uważa się ww. spółkę z za niewypłacalną. Najlepiej gdy wierzyciel w takim przypadku złoży wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, które zostanie umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji. W takim przypadku wierzyciel będzie jednak dysponował postanowieniem Komornika, które będzie stanowiło dowód na okoliczność, że egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna. Teoretycznie jednak nie ma obowiązku wszczynania takiego postępowania, gdyż wierzyciel może udowodnić, że egzekucja byłaby bezskuteczna innymi dowodami jednak jest to znacznie trudniejsze. Kosztami postępowania egzekucyjnego, w tym wynagrodzeniem adwokata lub radcy prawnego reprezentującego wierzyciela zostanie obciążony dłużnik nawet jeżeli postępowanie zostanie umorzone jako bezskuteczne. Kolejnym etapem jest złożenie odpowiedniego powództwa do Sądu, do którego należy dołączyć dowód na okoliczność bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec spółki oraz tytuł wykonawczy, tj. nakaz zapłaty bądź orzeczenie Sądu zobowiązujące dłużnika do zapłaty. Nie istnieje natomiast możliwość uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko członkowi zarządy poprzez wykazanie bezskuteczności egzekucji w stosunku do spółki, gdyż ta procedura jest zarezerwowana dla innych stanów faktycznych, np. przejście obowiązków na spadkobierców, czy cesja wierzytelności. Natomiast w przypadku odpowiedzialności członka zarządu nie można mówić o automatycznych przejściu zobowiązań spółki na inny podmiot. W pozwie należy podać również adres zamieszkania członka zarządu, który jest podany w aktach rejestrowych.

Pomoc Kancelarii

Nasza Kancelaria pomaga przedsiębiorcom z całej Polski, ze szczególnym uwzględniłem miasta Jarosławia, Przeworska oraz Rzeszowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.