Pozwolenie na pracę

Czym jest zezwolenie na pracę? 

Zezwolenie na pracę stanowi pozwolenie na to, aby osoba niebędąca obywatelem Rzeczpospolitej Polski legalnie świadczyła pracę na terytorium Polski. Warunkiem uzyskania przez Cudzoziemca takiego dokumentu jest posiadanie przez niego wizy lub pozwolenia na pobyt, które zezwala mu na podjęcie pracy w naszym kraju. W dokumencie pozwolenia na pracę wskazane jest stanowisko jakie Cudzoziemiec ma zajmować oraz rodzaj wykonywanej pracy.  W zezwoleniu na pracę należy również określić pracodawcę. Oznacza to, że Cudzoziemiec może na [podstawie takiego pozwolenia pracować u określonego pracodawcy tylko na ściśle oznaczonym stanowisku. Wykonywanie innego rodzaju pracy przez Cudzoziemca w takim przypadku będzie nielegalne. Pozwolenia na pracę nie potrzebują osoby niebędące obywatelami Polskimi będące jednocześnie obywatelami innego państwa członkowskiego UE lub państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (między innymi Szwajcaria, która nie jest członkiem UE).

Jak uzyskać pozwolenie na pracę?

Aby uzyskać pozwolenie na pracę należy złożyć wniosek do Wojewody. Właściwość miejscową w tym przypadku ustala się według miejsca siedziby, względnie  zamieszkania pracodawcy. O zezwolenie takie występuje pracodawca dołączając do wniosku wszelkie niezbędne dokumenty. Radca Prawny lub Adwokat może pomóc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji oraz sporządzić sam wniosek w imieniu pracodawcy. Dokumenty dołączone do wniosku muszą nosić przymiot oryginalności lub być urzędowo poświadczone.

Decyzja Wojewody 

Wojewoda wydaje dokument zezwalający Cudzoziemcowi na legalną pracę w Polsce w formie decyzji administracyjnej, jeden egzemplarz rozstrzygnięcia dołącza do akt postępowania natomiast dwa doręcza pracodawcy, z którego jeden jest przeznaczony dla pracownika, którego dotyczy pozwolenie na pracę. Właściwym organem odwoławczym w zakresie powyższej decyzji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej. Termin wniesienia odwołania  wynosi standardowo 14 dni. Ustawa określa długość pozwolenia na pracę, pomimo tego deleguje Wojewodzie prawo do skrócenia tego okresu w drodze rozporządzenia. Na pracodawcy ciąży szereg obowiązków związanych z procedurą uzyskania pozwolenia na pracę oraz informowania Cudzoziemca o zasadach tego postępowania. Nie spełnienie tych obowiązków może skutkować nałożeniem na pracodawcę wysokiej kary pieniężnej.

Zatrudnianie Cudzoziemców na Podkarpaciu 

Teren powiatu Przeworskiego i Jarosławskiego znajduje się blisko granicy. Wiele Cudzoziemców zaczyna też swoją karierę na terenie Polski od miasta Rzeszów. W związku z tym faktem do naszej Kancelarii często zgłaszają się Cudzoziemcy, zwłaszcza narodowości ukraińskiej potrzebujący pomocy prawnej.