Pozwy pracownicze

Ciężar dowodu w sprawach pracowniczych 

Zgodnie z ogólną zasadą sformułowaną w art. 6 polskiego kodeksu postępowania cywilnego to na powodzie ciąże ciężar w zakresie udowodnienia faktów, na podstawie których wywodzi swoje roszczenia. Podobnie jest w sprawach pracowniczych. W praktyce to najczęściej pracownik pozywa pracodawcę. Jeżeli w pozwie zgłaszane jest żądanie wypłaty zaległego wynagrodzenia sprawa co do zasady jest prosta. Jeżeli pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie, a umowa została zawarta na piśmie powód powinien załączyć do pozwu umowę o pracę. W takim przypadku jeżeli przytoczone okoliczności nie budzą wątpliwości Sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Skomplikowane sprawy wynikające ze stosunku pracy 

Inaczej jest w przypadku spraw bardziej skomplikowanych, gdy roszczenie lub jego wysokość nie wynika wprost z przepisów umowy. Sytuację te dotyczą, w szczególności przypadków gdy pracownik żąda zapłaty za przepracowane godziny nadliczbowe. W takim przypadku w pozwie powinny znaleźć się szczegółowe obliczenia w zakresie ilości przepracowanych godzin. Po obliczeniu ilości przepracowanych godzin należy obliczyć dokładnie wysokość należnego pracownikowi wynagrodzenia oraz innych dodatków związanych z pracą. Obliczeń tych dokonuje się na podstawie postanowień zawartych w przedmiotowej umowie, a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Natomiast w przypadku gdy pracownik nie zwarł z pracodawcą umowy na piśmie bierze się pod uwagę ustne ustalenia, a w przypadku ich braku najczęściej przyjmuje minimalną ustawową stawkę wynagrodzenia obowiązującą w danym okresie na podstawie obowiązujących przepisów. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe ustala się na takich samych zasadach jak wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Obliczenia te powinny być przejrzyste oraz zrozumiałe dla Sądu orzekającego w sprawie pracowniczej.

Przygotowanie pozwu w sprawie pracowniczej 

Przygotowanie pozwy w sprawach pracowniczych w sytuacji gdy pracownik dochodzi roszczeń za godziny przepracowane przez okres kilku lat (z zastrzeżeniem, że roszczenia pracownika przedawniają się z upływem 3 lat od dnia ich wymagalności) najlepiej powierzyć adwokatowi lub radcy prawnemu. Prowadzenie sporu w przypadku gdy ustalenia faktyczne nie są przyznane przez drugą stronę jest bardzo trudne. W celu pełnej ochrony interesów pracownika w toczącym się postępowania należy skorzystać z pomocy prawnika. Jeżeli pracownika nie stać na pomoc adwokata lub radcy z wyboru istnieje możliwość złożenia skutecznego wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w ramach tzw. pomocy prawnej udzielanej z urzędu bez wynagrodzenia. Warto również pamiętać o tym, że minimalne stawki prawników korporacyjnych określone w stosownym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawach pracowniczych są niższe od standardowych. Jest to zrozumiałe, gdyż pracownik przeważnie nie jest osobą zamożna.

Pomoc w sporządzeniu pozwu i reprezentacja 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zredagowaniu pozwu lub reprezentacji w Sądzie zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie. Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą Kancelarii zapraszamy do skorzystania z jej usług prawnych. W tym celu prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty drogą mailową lub telefoniczną.