Praca w soboty i niedziele

Regulacje dotyczące pracy w soboty i niedziele

Praca w soboty i niedziele przez pracownika wiąże się z dodatkowymi obowiązkami po stronie pracodawcy. Kwestie te reguluje kodeks pracy, warto pamiętać, że w umowie o pracę nie mogą znaleźć się postanowienia mniej korzystne dla pracownika niż w przepisach powszechnie obowiązującego prawa pracy. Taki stan regulacji prawnym wynika z faktu, że pracownik jest słabszą strona stosunku pracy.

Dodatek za pracę w sobotę

Za prace w soboty pracownikowi oprócz należnego za ten dzień wynagrodzenia przypada dodatek za pracę w soboty. Dodatek ten stanowi 50 procent wynagrodzenia. Natomiast za pracę w niedziele pracownikowi poza zasadniczym wynagrodzeniem przysługuje dodatek w wymiarze 100 % wynagrodzenia. Pracownik nie może zrzec się tego świadczenia, jednak na wniosek pracownika lub z własnej inicjatywy pracodawca może udzielić pracownikowi dnia wolnego od pracy. Pracownikowi należy się dzień wolny od pracy w takim przypadku niezależnie od liczby godzin przepracowanych w sobotę lub w niedzielę. Pracodawca musi w takiej sytuacji udzielić dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego pracownika. Jeżeli pracodawca udzieli pracownikowi dnia wolnego od pracy za prace w soboty lub niedziele pracownikowi nie przysługuje już dodatek, o którym mowa powyżej. Dodatkowe świadczenia związane z pracą w sobotę oraz niedziele nie przysługują pracownikowi zatrudnionemu w systemie pracy weekendowej. W takim systemie pracy świadczenie pracy odbywa się wyłącznie w piątki, soboty i niedziele. Zatrudnienie wyłącznie w tych dniach jest konieczne między innymi w przypadkach pracodawców zajmujących się organizacją wesel. W takim systemie sobota lub tez niedziela jest dla pracownika normalnym dniem pracy. Jeżeli potrzebują państwo poznać więcej szczegółów adekwatnych do konkretnego stanu faktycznego najlepiej zasięgnąć opinii prawnej adwokata bądź radcy prawnego.

Uciążliwość pracy w soboty i niedziele

Należy stwierdzić, że praca w soboty lub w niedziele jest zwykle czymś uciążliwym dla pracownika. Z uwagi na tę okoliczność ustawodawca wprowadza pewne regulacje mające na celu zniechęcenie pracodawców do zatrudniania pracowników w takich dniach. Jeżeli jesteś pracownikiem i twierdzisz, że pracodawca w sposób nieprawidłowy rozliczył twój czas pracy możesz zgłosić się do Kancelarii Radcy Prawnego w Jarosławiu, Przeworsku bądź Rzeszowie. W sytuacjach gdy pracodawca narusza prawa pracownika istnieje możliwość zwrócenia się o pomoc do inspekcji pracy, jednak najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do Sądu, oczywiście tylko i wyłącznie w przypadkach, gdy nie istnieje możliwość polubownego załatwienia sprawy polegająca na dojściu z pracodawcą do porozumienia w zakresie spornych kwestii.