Prawa człowieka

  Prawa człowieka wywodzą się z doktryny prawa naturalnego. Prawa te są przyrodzone każdemu człowiekowi co oznacza, że są powszechne i żaden człowiek nie jest wyłączony z ich zakresu podmiotowego. Prawa człowieka przysługują od chwili narodzenia, a niektóre również od dnia poczęcia. Uprawnień  tych nie można się zrzec, nie można również być ich pozbawionym, nawet w przypadku popełnienie ciężkiego przestępstwa czy zbrodni przeciwko ludzkości.

  Prawa człowieka możemy podzielić na prawa sensu stricte oraz wolności. Do praw osobistych zaliczamy między innymi prawo do życia każdego człowieka oraz prawo do decydowaniu o swoim życiu i pracy. Natomiast do praw i wolności politycznych zaliczamy, w szczególności prawo do uczestniczenia w życiu publicznym, czy tez prawo do organizowania manifestacji. Istnieją również prawa i wolności ekonomiczne, socjalne i kulturalne, w skład których wchodzi np.: prawo do ochrony zdrowia, prawo do pracy, a także prawo do twórczości naukowej oraz artystycznej.

  Prawa człowieka akcentują równość ludzi bez względu na płeć, wyznanie, czy narodowość. Zasady, które lezą u podstaw tych praw są zaprzeczeniem niewolnictwa, poddaństwa i innych form wyzysku jednego człowieka nad drugim. Ochrona tych praw jest również zagwarantowana w aktach prawa międzynarodowego, miedzy innymi w Międzynarodowych Paktach Praw Człowieka. Dużą role w ochronie praw człowieka pełnia również organizacje międzynarodowe, w tym Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ).

  W polskim systemie prawnym ochrona praw człowieka jest gwarantowana w Konstytucji RP. Jest to podstawowy akt prawny, które zakazuje nierównego traktowania obywateli Polski, czy też Cudzoziemców. Istnieją również organy i instytucję, których rolą jest ochrona właśnie praw człowieka. Jedną z takich instytucji prawnych jest możliwość złożenia przez Obywatela skargi Konstytucyjnej, co stanowi ochroną wolności i prawa gwarantowanych w Konstytucji RP. Jednymi z organów, którego celem jest ochrona praw człowieka jest Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw dziecka. Organy te niejednokrotnie interweniują  w sprawach indywidualnych. Dużą rolę w tym zakresie spełnia również działalność adwokatów i radców prawnych. Prawnicy wykonujący zawody zaufania publicznego stoją bowiem na straży słusznych interesów stron, w tym interesów związanych z ochrona praw człowieka.  Również moja Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się tego rodzajami spraw. Każdy powinien pamiętać, że prawa człowieka są jednym z elementów człowieczeństwa dlatego zawsze warto walczyć o ich poszanowanie oraz ochronę.