Prawa człowieka

Pochodzenie praw człowieka 

Prawa człowieka wywodzą się z doktryny prawa naturalnego. Prawa te są przyrodzone każdemu człowiekowi co oznacza, że są powszechne i żaden człowiek nie jest wyłączony z ich zakresu podmiotowego. Prawa człowieka przysługują od chwili narodzenia, a niektóre również od dnia poczęcia. Uprawnień  tych nie można się zrzec, nie można również być ich pozbawionym, nawet w przypadku popełnienie ciężkiego przestępstwa czy zbrodni przeciwko ludzkości.

Podział i rodzaje praw człowieka

Prawa człowieka możemy podzielić na prawa sensu stricte oraz wolności. Do praw osobistych zaliczamy między innymi prawo do życia każdego człowieka oraz prawo do decydowaniu o swoim życiu i pracy. Natomiast do praw i wolności politycznych zaliczamy, w szczególności prawo do uczestniczenia w życiu publicznym, czy tez prawo do organizowania manifestacji. Istnieją również prawa i wolności ekonomiczne, socjalne i kulturalne, w skład których wchodzi np.: prawo do ochrony zdrowia, prawo do pracy, a także prawo do twórczości naukowej oraz artystycznej.

Zasady praw człowieka 

Prawa człowieka akcentują równość ludzi bez względu na płeć, wyznanie, czy narodowość. Zasady, które lezą u podstaw tych praw są zaprzeczeniem niewolnictwa, poddaństwa i innych form wyzysku jednego człowieka nad drugim. Ochrona tych praw jest również zagwarantowana w aktach prawa międzynarodowego, między innymi w Międzynarodowych Paktach Praw Człowieka. Dużą role w ochronie praw człowieka pełnią również organizacje międzynarodowe, w tym Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Prawa człowieka w polskim porządku prawnym

W polskim systemie prawnym ochrona praw człowieka jest gwarantowana w Konstytucji RP. Jest to podstawowy akt prawny, które zakazuje nierównego traktowania obywateli Polski, czy też Cudzoziemców. Istnieją również organy i instytucję, których rolą jest ochrona właśnie praw człowieka. Jedną z takich instytucji prawnych jest możliwość złożenia przez obywatela skargi konstytucyjnej, co stanowi ochroną wolności i prawa gwarantowanych w Konstytucji RP. Jednymi z organów, którego celem jest ochrona praw człowieka jest Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka. Organy te niejednokrotnie interweniują  w sprawach indywidualnych. Dużą rolę w tym zakresie spełnia również działalność adwokatów i radców prawnych. Prawnicy wykonujący zawody zaufania publicznego stoją bowiem na straży słusznych interesów stron, w tym interesów związanych z ochroną praw człowieka.  Również moja Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się tego rodzajami spraw. Każdy powinien pamiętać, że prawa człowieka są jednym z elementów człowieczeństwa dlatego zawsze warto walczyć o ich poszanowanie oraz ochronę