Prawnik dla urzędu

Obsługa prawna urzędów

Zasadą jest to, że w organach administracji publicznej obsługą prawną zajmują się zatrudnieni tam na podstawie umowy o pracę radcy prawni. W niektórych przypadkach urzędy zatrudniają również prawników nie posiadających uprawnień korporacyjnych na stanowiskach referentów prawnych. To drugie rozwiązanie jest mniej kosztowne, gdyż wynagrodzenie referentów prawnych jest znacznie niższe niż radców prawnych. Referenci prawni to osoby które ukończyły wyższe studia prawnicze. Po 4 latach pracy na stanowisku referenta prawnego przy obsłudze prawnej jednostki administracji osoby takie mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację adwokata lub radcy prawnego. Należy jednak zaznaczyć, ze nabycie uprawnień radcy prawnego przez osobę wykonująca pracę referenta prawnego nie oznacza, że osoba ta zostanie automatycznie zatrudniona na stanowisku radcy prawnego. Zdarzają się sytuacje, że radcy prawni są zatrudniani na stanowiskach referentów prawnych, a więc po niżej ich kwalifikacji zawodowych.

Kontrola decyzji administracyjnych

Zarówno radca prawny jak i referent prawny powinien sprawować nadzór nad treścią decyzji administracyjnych i podejmowanych czynności urzędowych pod względem prawno-formalnym. Osoby te mogą również informować strony o przysługujących im uprawnieniach, nie mogą jednak sugerować im konkretnego kierunku działań, gdyż świadczą oni pomoc prawną dla organu, a nie stron postępowania. Reprezentacją urzędu w Sądzie zajmuje się natomiast co do zasady radca prawny. Istnieje także możliwość powierzenia obsługi prawnej jednostki administracyjnej zewnętrznej firmie w drodze przetargu. Rozwiązanie takie jest coraz bardziej popularne jednak należy ocenić je negatywnie, z uwagi na fakt, że w takich przetargach najczęściej decydującym kryterium jest cena. Radca prawny przy wykonywaniu czynności jest niezależny, a na treści jego opinii nie pod względem merytorycznym nie może wpływać jego zwierzchnik służbowy. Radcę prawnego obowiązuje także obowiązek przestrzegania kodeksu etyki.

Znajomość prawa przez organy administracji

Pracownicy administracji wydający decyzję administracyjne w żadnym przypadku nie powinni tłumaczyć się nieznajomością przepisów prawa lub orzecznictwa z uwagi na brak stosownego wykształcenia, gdyż w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości mają możliwości skonsultowania sprawy z referentem prawnym lub radcą prawnym. W przypadku natomiast, gdy strona wniesie środek zaskarżenia pracownik powinien obligatoryjnie skonsultować się z podmiotami zajmującymi się obsługą prawną jednostki.

Pomoc prawna w postępowaniu administracyjnym

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sporach z organami administracji publicznej. Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Zapraszamy do kontaktu.