Prawo łowieckie

Jakie regulacje zawiera ustawa? 

 Ustawa prawo łowieckie zawiera regulację, których celem jest ochrona przyrody w zakresie dzikich gatunków zwierząt. Niektóre regulację w tym zakresie znajdują się także w aktach wykonawczych, tj. rozporządzeniach wydanych na podstawie ww. ustawy.  Celem ww. aktu prawnego jest zapewnienie racjonalnego gospodarowania tymi zasobami w celu zapobiegania ich degradacji. Na samym początku ww. ustawa stwierdza, że zwierzęta łowne stanowią własność skarbu państwa. Jest to zrozumiałe gdyż takie zasoby stanowią wspólne, ogólnonarodowe dobro. Nie dotyczy po oczywiście zwierząt, które nie pozostają na wolności.

Tradycje łowieckie w Polsce 

  W Polsce istnieją bardzo duże tradycje łowieckie. Jest to uważane za sport. Nie mniej jednak uprawianie łowiectwa jest możliwe tylko i wyłącznie w zakresie w jakim nie wpływa ono na degradacje tych zasobów. W niektórych przypadkach łowiectwo może wpływać pozytywnie na środowisko naturalne. Wówczas jest zarządzany odstrzał określonego rodzaju zwierzyny. Dla przykład jeżeli populacja lisów zbyt bardzo się rozmnożyła i stanowi to zagrożenie dla zwierzyny stanowiącej pokarm tych zwierząt to wówczas zachodzi konieczności fizycznej eliminacji części populacji lisów, tak aby równowaga ekologiczna została zachowana. W drodze rozporządzenia właściwy Minister dokonuje klasyfikacji zwierzyny łownej. Za obszar łowiectwa odpowiada przede wszystkim Minister właściwy do spraw Środowiska. Natomiast w terenie obowiązki w zakresie wykonywania regulacji zawartych w ustawie prawo łowieckie wykonuje co do zasady Marszałek Województwo. Zadanie to ma w tym przypadku charakter zadania zleconego, na które organ otrzymuje stosowne środki finansowe od organu zlecającego. Na terenie całego kraju utworzone zostały obwody łowieckie, które są obszarami spełniającymi określone w ustawie warunki gdzie możliwe jest prowadzenie łowiectwa.

Polski Związek Łowiectwa 

  W przedmiotowej ustawie znajdują się także regulację dotyczące Polskiego Związku Łowieckiego. Organizacja ta jest zrzeszaniem do którego mogą przystąpić zarówno osoby fizyczna, jak osoby prawne. Działalność tej organizacji jest nakierowana na ochronę środowiska oraz współpracę w zakresie prowadzenia działalności łowieckiej w poszczególnych obwodach łowieckich. Na szczeblu regionalnym natomiast organizowane są koła łowieckie. Obie organizacje posiadają osobowość prawną, dlatego mogą we własnym imieniu zaciągać zobowiązania i nabywać prawa. Osobowość ta została im przyznana przez przepisy ustawy.

Chcesz uzyskać indywidualną poradę? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się także sprawami administracyjnymi. Do tego rodzaju spraw należą między innymi postępowania prowadzone na podstawie k. p. c.,  a dotyczące instytucji i uprawnień uregulowanych w ustawie prawo łowieckie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu umówienia konsultacji.