Prawo małżonka do korzystania z mieszkania

  Małżonkowie zwykle zamieszkują wspólnie w stanowiącym ich własność lub tylko wynajmowanym domu lub mieszkaniu. W niektórych przypadkach właścicielami lub najemcami lokalu są obydwoje małżonków i wówczas co oczywiste zarówno mąż jak i żona mają prawo do korzystania z lokalu oraz obiektów stanowiących jego przynależności. W niektórych stacjach jednak to jeden z małżonków dysponuje prawem do lokalu. Dziele się tak, w szczególności gdy lokal mieszkalny stanowi składnik majątku osobistego jednego z małżonków (dla przykładu został nabyty w drodze darowizny). Podobne wygląda sytuacja gdy tylko jeden z małżonków pozostaje w stosunku najmu.

  W przypadku gdy uprawniony do korzystania z budynku mieszkalnego lub jego wyodrębnionej części jest tylko jeden z małżonków to zgodnie z norma zawartą w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym drugi małżonek również posiada tytuł  prawny do korzystania z tego mieszkania. Uprawnienia małżonka są jednak ograniczone nie tylko pierwotnym prawem pierwszego małżonka. Dodatkowo drugi małżonek jest uprawniony do korzystania ze wspólnego mieszkania wyłącznie w celu zaspokajania potrzeb rodziny. W tym przypadku drugi małżonek nie ma zatem prawa udostępnić lokalu osoba trzecim, np. osobie z którą pozostaje w nieformalnym związku intymnym.  W doktrynie podnosi się ze uprawnienie drugiego małżonka do korzystania z lokalu, o którym mowa powyżej. Prawa te dotyczą jak wskazuje doktryna wyłącznie w sytuacji gdy małżonkowie posiadają tylko jeden lokal, w którym wspólnie zamieszkują. (zob. Andrzejewski Marek i in., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. II). Nie zmienia to jednak faktu, że wyłącznym dysponentem lokalu mieszkalnego pozostaje ten małżonek, któremu prawo to przysługuje. Dla przykładu wyłącznie ten małżonek jest uprawniony do wypowiedzeń umowy najmu czy zbycia ww. lokalu.

  Ponadto małżonek nie posiadający tytułu do lokalu ma prawo do korzystania ze znajdujących się w ww. mieszkania urządzeń. Za urządzenia te należy uznać sprzęt służący do zaspokajania podstawowych potrzeb taki jak pralki, suszarki, inny sprzęt AGD, a także urządzenia RTV takie jak odbiornik telewizyjny. Jest to zrozumiałe gdy korzystanie z mieszkania bez tego rodzaju urządzeń byłoby pozbawione sensu.

  W przypadku wniesienia sprawy rozwodowej o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez małżonków decyduje Sad. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj. Jeżeli chcesz spotkać się z prawnikiem osobiście zapraszamy do naszych Kancelarii w Rzeszowie, Jarosławiu oraz w Przeworsku w celu umówienia terminu konsultacji. Pomagamy miedzy innymi w sprawach wynikających ze stosunków małżeńskich.