Prawo o notariacie

Zawód notariusza

Instytucja i zawód notariusza jest bardzo ważna z punktu widzenia obrotu prawnego. Zawód notariusza jest powołany do sporządzania aktów, którym strony chcą nadać formę notarialną lub czynności, dla których obligatoryjna jest forma aktu notarialnego oraz wykonywania innych czynności wymienionych w ustawie. Notariusze to wykwalifikowani prawicy wykonujący zawód zaufania publicznego podobnie jak adwokaci i radcy prawni, z tym zastrzeżeniem, że z oczywistych względów zawodowi zastępcy procesowi uwzględniają słuszne interesy strony, którą reprezentują, natomiast notariusz musi być osobą w pełni niezależną, nie działa bowiem w interesie jednej ze stron czynności notarialnej, ale w interesie społecznym.

Ustrój i funkcjonowanie notariatu 

Ustrój, funkcjonowania notariatu określa ustawa o notariacie. W poprzednim ustroju notariat był oddany w ręce państwowe, a notariusze byli zatrudnieni w Państwowych Biurach Notarialnych. Po zmianach notariat oddano w ręce prywatne zachowując zasadę, iż notariusz jest funkcjonariuszem publicznym. Prawo o notariacie  które aktualnie obowiązuje reguluje między innymi warunki jakie musi spełnić swoboda, żeby zostać powołana na to stanowisko. Standardowym modelem dojścia do zawodu jest aplikacja, istnieje również wiele pozaplikacyjnych metod dojścia do tego zawodu . W każdym wypadku jednak notariusz musi się honorować wyższym wykształceniem prawniczym, bowiem z tego obowiązku nie zwolnią go ani tytuły naukowe, ani odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Samorząd zawodowy notariuszy 

Ustawa reguluje też zasady funkcjonowania samorządu zawodowego notariuszy. Na szczeblu krajowym notariusze zrzeszeni są w Krajowej Izbie Notarialnej, natomiast na szczeblu lokalnym w Okręgowych Izbach Notarialnych. Samorząd zawodowy notariuszy zajmuje się w szczególności dbaniem o podnoszenie przez notariuszy kwalifikacji zawodowych w sposób systematyczny oraz odpowiada za sądownictwo dyscyplinarne notariuszy. Nadzór nad działalnością notariuszy sprawuje również Minister Sprawiedliwości.

Zastępstwo podczas czynności notarialnych

Rola zawodowego zastępcy procesowego jakim jest radca prawny lub adwokat w czynnościach dokonywanych przez notariusza jest istotna. Coraz bardziej popularne jest reprezentowanie stron czynności notarialnych przez prawników, którzy będą strzec ich interesów. Co prawda przy dokonaniu każdej z czynności notariusz informuje strony o jej skutkach jednak coraz częściej nawet sami notariusze kierują strony najpierw do kancelarii adwokackiej lub radcowskiej w tym celu aby strona korzystając z doradztwa prawnego sprecyzowała swoje oczekiwania co do treści aktu notarialnego. Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowskiej-Pączek ma swoje biura w Przeworsku, Jarosławiu, a także w mieście Rzeszowie.