Prawo restrukturyzacyjne

Trudna sytuacja podmiotów gospodarczych 

W niektórych sytuacjach podmioty gospodarcze znajdują się w trudnej sytuacji, która uzasadnia podjęcie kroków w celu poprawy sytuacji finansowej danej jednostki. W przypadku niewypłacalności dłużnika będącego przedsiębiorcą nie zawsze konieczne jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego zakończonego likwidacją majątku takiej jednostki. Bardzo często jest tak, że sytuację danego podmiotu można jeszcze uzdrowić. Będzie to rozwiązanie korzystne zarówno dla dłużnika jak dla wierzycieli. Kwestię związane z restrukturyzacją finansową podmiotów gospodarczych dawniej były uregulowane w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze, a obecnie znajdują się w ustawie prawo restrukturyzacyjne.

Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego 

Zasadniczym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości zadłużonego podmiotu gospodarczego przy jednoczesnym uwzględnieniu słusznych praw wierzycieli. Zasadniczo w takim postępowaniu powinno dojść do zawarcia porozumienia dłużnika z wierzycielami. W porozumieniu wierzyciele zwykle dokonują na rzecz dłużnika ustępstw takich jak odroczenie terminu zapłaty, czy rozłożenie zapłaty na raty możliwe do spłaty przez dłużnika. W okresie przeprowadzania ww. postępowania jednostka gospodarcza nadal funkcjonuje dlatego też może przynosić dochody. Z uwagi na ten fakt istnieje szansa, że wierzyciele zostaną zaspokojeni w większym stopniu aniżeli nastąpiłoby w przypadku gdy wobec przedsiębiorcy zostałoby przeprowadzone postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację jego majątku. Pojęcie niewypłacalności na gruncie postępowania restrukturyzacyjnego rozumie się tak samo jak na gruncie postępowania upadłościowego, gdyż przepisy w tym zakresie mają charakter odsyłający. Dodatkowo postępowanie restrukturyzacyjne może być również prowadzone w stosunku do dłużnika zagrożonego niewypłacalnością. Sytuacja taka występuje gdy dany podmiot w danym momencie nie stał się jeszcze niewypłacalny, ale ze względu na sytuację ekonomiczną bardzo prawdopodobne jest to, że tak właśnie się stanie.  

Wniosek o wszczęcie postępowania, w zakresie restrukturyzacji 

O przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego może wnosić sam dłużnik zainteresowany taką formą naprawy swojej sytuacji finansowej. Należy jednak pamiętać, że celem postępowania restrukturyzacyjnego nie może być pokrzywdzenie wierzycieli, ale naprawa finansów podmiotu gospodarczego tak aby wierzycieli Ci mogli uzyskać zaspokojenie.

Pomoc prawna w sprawach upadłościowych 

Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu upadłości konsumenckiej. Pomagamy jednak również przedsiębiorcom, którzy ze względu ma trudną sytuację na rynku stali się niewypłacalni.