Prawo UE

  Prawo UE jest to trzeci obok prawa krajowego oraz prawa międzynarodowego oraz prawa krajowego system prawny obowiązujący na terytorium Polski. Od prawa międzynarodowego odróżnia to źródło prawa przede wszystkim to, że niektóre jego regulację są stosowane bezpośrednio i nie wymagają implementacji do krajowego porządku prawnego.

  Prawo Unii Europejskiej możemy podzielić na prawo pierwotne, w skład którego wchodzą traktaty oraz prawo wtórne, w skład którego wchodzą między innymi dyrektywy i decyzje. Rozporządzenia to źródła prawa UE, które mają na celu ujednolicenie prawa państw członkowskich. Te akty prawne stosowane są bezpośrednio w krajowym porządku państwa należącego do UE. Natomiast Dyrektywy wiążą państwa członkowskie jedynie w zakresie rezultatu. Konieczna jest zatem w tym przypadku inicjatywa ustawodawca państw polegająca na wydaniu aktu prawa krajowego implementującego decyzje do porządku prawnego danego państwa. Źródłem prawa unijnego są również decyzje które mają indywidualny i konkretny charakter .Oznacza to, że są skierowane do określonych adresatów w danej, indywidualnej  sprawie.

  W prawodawstwie UE występują również niewiążące źródła prawa, do których należą zalecenia oraz opinie. Akty te mogą wydawać różne organy wspólnoty. Występują także nienazwane akty prawne UE posiadające przymiot wiążącego charakteru, zwane aktami sui generis, a należą do nich między innymi komunikaty oraz obwieszczenia.  

  Procedura prawodawcza Unii Europejskiej jest określona szczegółowo przepisami prawa. Co do zasady inicjatywa ustawodawcza przysługuje Komisji Europejskiej, natomiast władza prawodawcza Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej. Materialne prawo UE opiera się na czterech podstawowych swobodach obowiązujących na terenie UE, a są nimi: swoboda przepływu towarów, swoboda przepływu osób, swoboda przepływu usług oraz swoboda przepływu kapitału.

  W swojej praktyce niejednokrotnie spotykam się z koniecznością stosowania i wykładni prawa unijnego. W związku z tym ja i moi pracownicy ciągle podnosimy swoją wiedzę w zakresie prawodawstwa organów UE, a także orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Niezależnie od tego analizujemy również orzecznictwo poleskiego Sądu Najwyższego dotyczące omawianych przepisów prawa. Zapraszam do mojej Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie gdzie zainteresowani mogą uzyskać więcej informacji na ten temat.