Prokura

Kto może ustanowić prokurę 

Przedsiębiorcy nie zawsze mogą wykonywać wszystkie czynności samodzielne. Z uwagi na ten fakt koniecznie jest ustanowienie pełnomocnika. Pełnomocnikiem takim może być co do zasady osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych. Co prawda dla ustanowienia pełnomocnictwa konieczne jest, aby osoba pełnomocnika posiadała tylko ograniczoną zdolność do czynności prawnej jednak w praktyce obrotu trudno jednak wyobrazić sobie sytuację, aby osoba taka dokonywała czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy. Szczególnym rodzajem pełnomocnictwa jest prokura. Pełnomocnictwa tego mogą udzielić wyłącznie przedsiębiorcy rejestrowi. Wynika z tego, że nie ma możliwości, aby prokurenta ustanowiła osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zaewidencjonowanymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej.

Zakres prokury

Prokura upoważnia do czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokurent może zatem zawierać umowy np. w imieniu spółki zoo. W umowie spółki powinien być także przewidziany sposób jej reprezentacji. Prokurent jest także uprawniony do reprezentowania przedsiębiorcy przed Sądami oraz Urzędami. Prokurent w celu reprezentowania swojego mocodawcy nie musi być jego pracownikiem, ani posiadać uprawnień adwokata lub radcy prawnego.

Regulacje ustawowe prokury 

Szczegółowe regulację dotyczące pełnomocnictwo jakim jest prokura zawiera kodeks cywilny. Prokura musi zostać udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prokurent nie musi posiadać szczególnego rodzaju pełnomocnictwa w przypadku gdy dla dokonania czynności prawnej konieczne jest zachowanie innej niż pisemna szczególnej formy. W celu dokonania niektórych czynności prokurent potrzebuje jednak dodatkowego umocowania. Dla przykładu prokurent w oparciu o udzielone pełnomocnictwo nie może zbyć nieruchomości przedsiębiorcy co wymaga formy aktu notarialnego. W takim przypadku konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Prokurent nie może udzielić tzw. prokury substytucyjnej, może natomiast ustanowić pełnomocnika tylko do danej czynności prawnej, np. udzielić umocowania procesowego reprezentującego spółkę radcy prawnemu lub adwokatowi.

Zgłoszenie prokurenta do rejestru 

W związku z szerokim zakresem uprawnień i kompetencji prokurenta fakt udzielania prokury powinien zostać zgłoszony do właściwego rejestru. Jest to zrozumiałe bowiem kontrahenci powinni mieć możliwość sprawdzania czy dana osoba ma prawo do reprezentowania przedsiębiorcy. Jeżeli chcesz sporządzić dokument prokury i załatwić wszelkie formalności z tym związane Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie służy pomocą.