Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych

  Przedsiębiorcy działający na terenie innych krajów mogą tworzyć na terenie Polski przedstawicielstwa swoich przedsiębiorstw. Przedstawicielstwa te nie mogą jednak prowadzić działalności gospodarczej na terenie Polski w ścisłym tego słowa znaczeniu, a jedynie wykonywać czynności w ramach promocji i reklamy przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej istnieje również możliwość utworzenia ww. przedstawicielstwa przez osoby zagraniczne, czyli cudzoziemców, a także osoby prawne oraz ułomne osoby prawne posiadające siedzibę zagranicą. Takie przedstawicielstwa są wyłącznie uprawnione do promocji i reklamy kraju siedziby lub obywatelstwa. W niniejszym artykule zostaną omówione procedury, które muszą zostać spełnione w celu utworzenia przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego na terenie Polski. Przedsiębiorca zagraniczny może działać także przez pełnomocnika. W sprawach sądowych pełnomocnikiem takim może być adwokat lub radca prawny, a także pracownik przedsiębiorcy.

  Warunkiem legalnego funkcjonowania przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego jest uzyskanie wpisu do właściwego rejestru. Rejestr ten nosi nazwę rejestru przedstawicielstw i jest prowadzony przez Ministra właściwego do spraw Gospodarki. Obowiązek ten nie dotyczy przedstawicielstw banków zagranicznych. Na takich samych zasadach jak banki zagraniczne są traktowane w tym zakresie instytucje kredytowe. Definicję banku oraz instytucji kredytowej formułuje ustawa z 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe. W celu wpisania ww. przedstawicielstwa konieczne jest złożenie stosownego wniosku, do którego należy dołączyć stosowne dokumenty, w szczególności zaświadczenie z właściwego państwa o zarejestrowaniu przedsiębiorcy zagranicznego. Sam wniosek musi zawierać podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy takie jak nazwę (firmę) czy też siedzibę przedsiębiorcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorca może prowadzić działalność w ramach przedstawicielstwa. Na dowód rejestracji przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie na tę okoliczność. W niektórych przypadkach właściwy organ może odmówić dokonania wpisu do rejestru przedstawicielstw zagranicznych, w szczególności gdy przedsiębiorca ten rażąca narusza prawo polskie. Przedsiębiorca zagraniczny jest również zobowiązany do zawiadomienia Ministra Właściwego do spraw Gospodarki. Termin na zgłoszenie w tym zakresie wynosi 14 dni. Termin ten rozpoczyna bieg w dniu zakończenia procesu likwidacji.

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga również przedsiębiorcom zagranicznym, w zakresie dopełnienia formalności związanych z rejestracją oddziału lub przedstawicielstwa. Przedsiębiorcy zagraniczni często nie są zorientowani na temat polskich procedur dlatego pomoc w tym zakresie może być nieoceniona.