Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych

Kiedy przedsiębiorcy tworzą przedstawicielstwa? 

 Przedsiębiorcy działający na terenie innych krajów mogą tworzyć na terenie Polski przedstawicielstwa swoich przedsiębiorstw. Przedstawicielstwa te nie mogą jednak prowadzić działalności gospodarczej na terenie Polski w ścisłym tego słowa znaczeniu, a jedynie wykonywać czynności w ramach promocji i reklamy przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej istnieje również możliwość utworzenia ww. przedstawicielstwa przez osoby zagraniczne, czyli cudzoziemców, a także osoby prawne oraz ułomne osoby prawne posiadające siedzibę zagranicą. Takie przedstawicielstwa są wyłącznie uprawnione do promocji i reklamy kraju siedziby lub obywatelstwa. W niniejszym artykule zostaną omówione procedury, które muszą zostać spełnione w celu utworzenia przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego na terenie Polski. Przedsiębiorca zagraniczny może działać także przez pełnomocnika. W sprawach sądowych pełnomocnikiem takim może być adwokat lub radca prawny, a także pracownik przedsiębiorcy.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca zagraniczny? 

  Warunkiem legalnego funkcjonowania przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego jest uzyskanie wpisu do właściwego rejestru. Rejestr ten nosi nazwę rejestru przedstawicielstw i jest prowadzony przez Ministra właściwego do spraw Gospodarki. Obowiązek ten nie dotyczy przedstawicielstw banków zagranicznych. Na takich samych zasadach jak banki zagraniczne są traktowane w tym zakresie instytucje kredytowe. Definicję banku oraz instytucji kredytowej formułuje ustawa z 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe. W celu wpisania ww. przedstawicielstwa konieczne jest złożenie stosownego wniosku, do którego należy dołączyć stosowne dokumenty, w szczególności zaświadczenie z właściwego państwa o zarejestrowaniu przedsiębiorcy zagranicznego. Sam wniosek musi zawierać podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy takie jak nazwę (firmę) czy też siedzibę przedsiębiorcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorca może prowadzić działalność w ramach przedstawicielstwa. Na dowód rejestracji przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie na tę okoliczność. W niektórych przypadkach właściwy organ może odmówić dokonania wpisu do rejestru przedstawicielstw zagranicznych, w szczególności gdy przedsiębiorca ten rażąca narusza prawo polskie. Przedsiębiorca zagraniczny jest również zobowiązany do zawiadomienia Ministra Właściwego do spraw Gospodarki. Termin na zgłoszenie w tym zakresie wynosi 14 dni. Termin ten rozpoczyna bieg w dniu zakończenia procesu likwidacji.

Jak możemy CI pomóc? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga również przedsiębiorcom zagranicznym, w zakresie dopełnienia formalności związanych z rejestracją oddziału lub przedstawicielstwa. Przedsiębiorcy zagraniczni często nie są zorientowani na temat polskich procedur dlatego pomoc w tym zakresie może być nieoceniona.