Przepisy ogólne o spółach kapitałowych

Jaki akt prawny reguluje prawo spółek?

Jak wiadomo zasady tworzenia, funkcjonowania i likwidowania spółek prawa handlowego reguluje ustawa – kodeks spółek handlowych. Oczywiście regulację dotyczące funkcjonowania spółki zawiera również umowa oraz statut spółki. W ustawie tej każda spółka jest uregulowana odrębnie, nie mniej jednak znajdują się w niech również normy, które odnoszą się do poszczególnych kategorii spółek. Do spółek kapitałowych należy spółka zoo oraz spółka akcyjna. Te dwie spółki mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Przede wszystkim obie spółki posiadają osobowość prawną. Oznacza to, ze zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jak i spółka akcyjna mogą samodzielnie nabywać prawa i obowiązki. Dodatkowo punktem stycznym dla obu spółek jest możliwość funkcjonowania tak zwanych spółek w organizacji, odpowiednio spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji oraz spółki akcyjnej w organizacji. Spółki takie nie posiadają osobowości prawnej lecz mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Za zobowiązania takie odpowiadają oprócz spółki również osoby, które działały imieniu spółki.

Wkład do spółki

W przypadku spółek kapitałowych przedmiotem wkładu nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy. Dla przykładu wkładem do spółki nie mogą być autorskie prawa do utworu, gdyż są one niezbywalne lub zobowiązanie do wykonywania czynności w zakresie zarządzania spółką. Szczególna rolę w przypadku spółek kapitałowych posiada odpowiednio Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Zgromadzenie Wspólników. Przepisy kodeku spółek handlowych przewidują bowiem sytuację, w których na dokonanie określonej czynności konieczna jest zgoda tych organów. Sankcją za nie uczynnienie zadość temu obowiązkowi formalnemu jest nieważność dokonanej czynności prawnej. Zgoda ta powinna być wyrażona co do zasady przed dokonaniem danej czynności, istnieje jednak również możliwość wyrażenia zgody potwierdzającej udzielonej dopiero po dokonaniu czynności. W takim przypadku obowiązuje jednak maksymalny dwumiesięczny termin. Paczątek biegu tego terminu wyznacza dzień, w którym przedmiotowa czynność prawna została dokonana.

Obsługa prawna spółek

W przypadku spółek kapitałowych przepisy określają również minimalne wymagania jakie muszą spełniać likwidatorzy tych spółek. Wymagania te obejmują w szczególności posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz warunek negatywny w postaci nieskazania za określone przestępstwa. Jeżeli prowadzisz spółkę kapitałową i potrzebujesz pomocy prawnej lub chcesz nawiązać stałą współprace w zakresie obsługi prawnej Twojej firmy zapraszamy do kontaktu. W celu omówienia szczegółów współpracy istnieje możliwość osobistego spotkania w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.