Przewód sądowy w sprawie karnej

Przewód sądowy jako najważniejszy element rozprawy

Przewód sądowy to najważniejszy element rozprawy karnej. Przewód ten składa się z następujących po sobie etapów, których kolejność jest określona ściśle w kodeksie postępowania karnego. Przewód sądowy jest elementem procedury, która ma na celu realizację najważniejszych celów i funkcji prawa karnego. Procedura ta wprowadza również pewien element uporządkowania, co przeciwdziała powstaniu chaosowi procesowemu.

Przebieg tego etapu postępowania, tj.: przewodu sądowego

Przewód sądowy rozpoczyna się od przedstawieniu podstawowych założeń aktu oskarżenia, a więc zarzutów kierowanych przeciwko oskarżonemu. Czynność tę wykonuje zwykle prokurator lub inna osoba pełniąca funkcję oskarżyciela. Oskarżonemu przysługuje prawo do złożenia na piśmie odpowiedzi na akt oskarżenia. Jeżeli oskarżony lub jego obrońca skorzystał z tego prawa przewodniczący składu orzekającego informuje o treści odpowiedzi na akt oskarżenia. W dalszej kolejności przewodniczący obligatoryjnie poucza skażonego o jego uprawnieniach procesowych w zakresie możliwości składania wyjaśnień lub odmowy składania wyjaśnień. Jeżeli oskarżony zdecyduje się na składanie wyjaśnień organ orzekający wysłuchuje wersji oskarżonego. Sąd może zadawać oskarżonemu pytania w celu wyjaśnienia budzących wątpliwości okoliczności. Oskarżony nie musi jednak w przeciwieństwie do świadka odpowiadać na te pytania. Po złożeniu wyjaśnień przez oskarżonego przewodniczący składu orzekającego ma obowiązek pouczenia oskarżonego o tym, że ma on prawo zadawać pytania przesłuchiwanym świadkom oraz ustosunkować się do każdego przedstawionego w sprawie dowodu. Brak tego pouczenia może rodzić ze sobą wyjątkowo ciężkie skutki, takie jak uchylenie wyroku z powodu naruszenia przepisów postępowania. Bez znaczenia jest tutaj fakt, iż oskarżony korzystał z pomocy obrońcy w osobie adwokata lub radcy prawnego. W toku przewodu sądowego należy wykonywać polecenia przewodniczącego i nie można zabierać głosy jeżeli nie wyrazi on na to zgody. W przeciwnym przypadku na osobę naruszającą porządek rozprawy może być nałożona kara porządkowa, w tym usunięcie danej osoby z sali rozpraw. Zasadą jest to, że świadkowie nie są obecni podczas przesłuchania świadków zeznających wcześniej. Ma to na celu zagwarantowanie, że nie będą oni sugerowali się zeznaniami poprzedników. W toku postępowania dowodowego mogą być również odczytywane dokumenty i odtwarzane materiały audio oraz wideo. Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący ma obowiązek zapytać strony czy wnoszą o uzupełnianie postępowania dowodowego. W przypadku odpowiedzi przeczącej przewodniczący zamyka rozprawę.

Pomoc Kancelarii 

W trakcie procesu sądowego warto korzystać z usług zawodowego prawnika. Nasza Kancelaria posiada siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.