Przysposobienie

Istota i funkcje adopcji 

Instytucja adopcji służy budowie więzi prawnej pomiędzy osobami, które nie są naturalnymi rodzicami dziecka, a dzieckiem. W polskim prawie nie można przysposobić osoby, która ukończyła 18 lat (lub kobiety, która ukończyła 16 lat, a pełnoletniość uzyskała w skutek zawarcia małżeństwa). Jedynym wyjątkiem w tym zakresie jest sytuacja, gdy adoptuje się dziecko już pełnoletnie, jeżeli wniosek o przysposobienie został złożony jeszcze w okresie, gdy pełnoletniości tej dziecko jeszcze nie uzyskało. Celem przysposobienie jest zawsze dobro dziecka, które ma zostać adoptowane. Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa wymogi formalne jakie musi spełniać przysposabiający. Przede wszystkim osoba taka musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Dodatkowo osoba, która chce adoptować dziecko musi posiadać odpowiednie kwalifikacje osobiste, które gwarantować będą prawidłowe sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wymogiem formalnym jest także ukończenie stosowanego szkolenia organizowanego przez ośrodki adopcyjne. W polskim prawie jest również możliwość tzw. adopcji zagranicznej. Przysposobić dziecko może jedna osoba. Wyjątkiem od tej reguły są małżonkowie, którzy mogą przysposobić dziecka wspólnie (nawet jeżeli przysposabia tylko jeden z małżonków drugi musi wyrazić na tę czynność zgodę). O adopcji decyduje Sąd Okręgowy w postępowaniu nieprocesowym. Na adopcje musi również wyrazić zgodę dziecko. Zgoda nie dotyczy jednak dziecka, które nie ukończyła 13 roku życia, w takim przypadku jednak Sąd powinien wziąć pod uwagę zdanie adoptowanego jeżeli jest on w stanie pojąc znaczenie przysposobienia.

Zgoda rodziców biologicznych 

Do adopcji potrzebna jest zgoda naturalnych rodziców adoptowanego. Zgoda taka nie jest wymagana, gdy osoby te zrzekły się praw rodzicielskich. Podobnie jest w przypadku gdy rodzice naturalni dziecka nie są znani lub nie jest możliwe skontaktowanie z nimi (porozumienie napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody). Rodzice mogą wyrazić również tak zwana zgodę blankietową na adopcję dziecka, czyli zgodę bez wskazywania konkretnych osób które mają adoptować dziecko. Adopcja nie może nastąpić zaraz po urodzeniu dziecka, bowiem przepisy pozwalają na przysposobienie dziecka dopiero gdy ukończy ono 6 tydzień życia. Ponadto przysposobienie powinno zostać poprzedzone okresem oczekiwania, który służy na poznaniu adoptowanego dziecka z przyszłymi rodzicami i zbudowaniu stosowanej więzi emocjonalnej.

Pomoc prawnika 

Procedura adopcji jest dość skomplikowana i wymaga znajomości zarówno procedur administracyjnych jak i cywilnych. W związku z tym prowadzenie takiej sprawy można powierzyć adwokatowi lub radcy prawnego. Również w Naszej Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmujemy się sprawami o przysposobienie.