Reprezentacja dziecka przez rodziców

Zdolność do czynności prawnych dziecka 

Dziecko do momentu ukończenia 18 roku życia nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. W związku z tym faktem działając w jego imieniu czynności zgodne z jego interesem podejmują najczęściej rodzice, a w przypadku ich braku ustanowiony decyzją Sądu opiekun. Od tej zasady są pewne wyjątki. Przede wszystkim małoletni może nabyć pełną zdolność do czynność prawny jeżeli wstąpi w związek małżeński. W tym przypadku potrzebna jest zgoda Sądu opiekuńczego. Dodatkowo osoba ta musi mieć ukończony co najmniej 16 rok życia. Związek małżeński przed osiągnięciem pełnoletniości może zawrzeć jedynie kobieta, w przypadku mężczyzn rozwiązanie to nie obowiązuje. Dodatkowo wyjątkiem w tym zakresie jest możliwość dokonywania niektórych czynności przez małoletniego samodzielnie. Dla przykładu małoletni, który ukończył 13 rok życia ma prawo swobodnie dysponować zarobionymi pieniędzmi, a każdy małoletni może zawierać drobne umowy życia codziennego takie jak zakup produktów spożywczych w sklepie. Umowy te muszą być jednak natychmiast wykonane dlatego nie ma możliwości, aby taki małoletni zaciągnął zobowiązanie.

Zasady dokonywania czynności w imieniu osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych 

Rodzice w każdym przypadku powinni działając w imieniu dziecka dokonywać czynności prawnych tylko i wyłącznie zgodnych z jego interesem. Przy wykonywaniu funkcji przedstawiciela ustawowego rodzice nie mogą pozyskiwać korzyści kosztem dziecka. Jeżeli dziecko posiada oboje rodziców posiadających pełnią władzę rodzicielską i pełną zdolność do czynności prawnych każdy z nich może wykonywać w imieniu dziecka czynność należące do tak zwanych zwykłych czynności zarządu majątkiem dziecka. Do czynności takich należy, w szczególności pobieranie pożytków z majątku dziecka. W niektórych jednak sytuacjach dokonaniu danej czynności sprzeciwia się drugi rodzic, a w takim przypadku zgodę na przedmiotową decyzję musi wyrazić Sąd. Sądem właściwym w tym sprawach będzie Sąd okręgu, w którym znajduje się miejsce zamieszkania dziecka zgodnie z przepisami znajdującymi się w kodeksie postępowania cywilnego. Zgoda Sądu będzie również potrzebna gdy czynności prawna przekracza zwykły zarząd majątkiem dziecka. Czynnością taką będzie między innymi sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład majątku dziecka. Uprawnienia rodziców w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej dotyczącą zarówno aspektów majątkowych, jak i niemajątkowych, np. w tym zakresie rodzic podejmuje decyzje w sprawie sposobu leczenia dziecka. W sprawach spornych można również zwrócić się o pomoc do radcy prawnego lub adwokata.

Pomoc w sprawach majątkowych

Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Specjalizujemy się między innymi w bardzo skomplikowanych sprawach rodzinnych.