Rozprawa karna

Czym jest proces? 

Proces, zwany także rozprawą sądową to szereg czynności mających miejsce podczas sesji sądowej, którym celem jest analiza danej sprawy oraz wydanie przez sąd wyroku lub postanowienia. Procesy znane są już od starożytności, w jednym z w przetrwałym do naszych czasów dialogów Platona czytamy o rozprawie, na której sądzono jednego z najsłynniejszych filozofów antycznych- Sokratesa (skazanego na śmierć za nieuznawanie bogów i deprawowanie młodzieży ateńskiej). Z Nowego Testamentu znany jest nam doskonale sąd Piłata dokonany nad Jezusem. W różnych okresach dziejów świata  dokonywano pokazowych, często stronniczych procesów, jednakże do dziś przebieg procesu karnego zmienił się nie znacznie, zawsze formułuje się akt oskarżenia, dopuszcza się do głosu strony (także świadków), a całość kończy się ogłoszeniem wyroku.

Etapy rozprawy karnej

Rozprawa sądowa w postępowaniu karnym składa się z czterech zasadniczych części:

  1. Rozpoczęcia- czynności porządkowo-organizacyjne, tj. sprawdzenie obecności wszystkich ważnych dla przebiegu procesu osób- oskarżonego, oskarżyciela, obrońców, pełnomocników, biegłych, świadków i innych.

  2. Przewód sądowy- zaczyna się od przedstawienia aktu oskarżenia (odczytuje go oskarżyciel publiczny lub prywatny, ewentualnie protokolant), następnie ma miejsce tzw. postępowanie dowodowe (przesłuchanie oskarżonych, świadków, odczytanie opinii wyznaczonych przez sąd biegłych, przedstawienie dowodów rzeczowych lub zapisów dźwięku lub obrazu.

  3. Końcowe głosy stron- finałowe wypowiedzi oskarżyciela i oskarżonego i jego pełnomocnika (tzw. mowy końcowe), podsumowanie postępowania dowodowego, dokonanie interpretacji sprawy mającej na celu udowodnić winę lub niewinność oskarżonego (ewentualnie okoliczności łagodzące czyn winowajcy) oraz złożenie do sądu wniosku co do sposobu rozstrzygnięcia procesu (orzeknięcie winy lub niewinności oskarżonego, wymiar i charakter kary).

  4. Wyrokowanie- składające się z dwóch części: niejawnej (narada sędziów, głosowanie, sporządzenie orzeczenia) oraz jawnej (publiczne ogłoszenie wyroku oraz jego uzasadnienie).

Pomoc zawodowego prawnika

Na każdym etapie, także tym poprzedzającym  proces osobie oskarżonej ale także osobie pokrzywdzonej  przysługuje pomoc Radcy Prawnego lub Adwokata.  Zapraszamy wówczas do naszych kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu i Rzeszowie, gdzie można otrzymać fachową poradę prawną. Nasi Radcy Prawni mogą reprezentować Państwa interesy na każdym etapie procesu.