Rozstrzygnięcia Sądu administracyjnego

Postępowanie przed Sądem administracyjnym 

 Co do zasady istnieje możliwość podważenia każdej decyzji urzędowej na drodze postępowania sądowego. W tym przypadku jednak co do zasady nie jest właściwy Sąd powszechny, lecz Sąd administracyjny. Sądy Administracyjne stanowią specyficzny element struktury sądownictwa. Wynika to z faktu, ze sprawy administracyjne cechują się swoją, odrębną specyfiką. Właśnie z uwagi na ten fakt prawodawca powołał odrębny pion sądownictwa powołany do rozstrzygania spraw z tego zakresu. W niniejszym artykule zostanie omówienie to, jakie możliwości przysługują sądowi administracyjnemu w zakresie treści wydawanych rozstrzygnięć. W postępowaniu sądowo-administracyjnym zainteresowani mogą być reprezentowani przez adwokata lub radcę prawnego.

Rodzaje roztryśnięć WSA

  Rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego można podzielić na dwa rodzaje. Sąd ten może skargę oddalić lub uwzględnić w całości lub w części, a w pozostałym zakresie oddalić. W przypadku oddalenia skargi zaskarżony akt nadal funkcjonuje w obrocie prawnym. Natomiast w sytuacji gdy Sąd uzna skargą za zasadną ma do wyboru kilka form rozstrzygnięcia w zależności od wykrytych w zaskarżonym roztryśnięciu wad.  Przede wszystkim Sąd może przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Dzieje się tak w przypadku gdy zaskarżone postanowienie zostało wydane z naruszeniem prawa materialnego, kwalifikowanym naruszeniem procedury lub gdy Sąd wykryje okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania w sprawie administracyjnej (np. uczestnik nie został powiadomiony o toczącym się postępowaniu). Jeżeli natomiast Sąd stwierdzi, że doszło do naruszenia uzasadniającego unieważnienie zaskarżonej decyzji lub postanowienia to wówczas stwierdzi nieważność takiego rozstrzygnięcia, a gdy nie jest to możliwe (np. w skutek upływu czasu) stwierdzi jedynie, że ww. rozstrzygnięcie zostało wydane z naruszaniem prawa. Wynika z tego, że Sąd administracyjny nie może orzec co do istoty sprawy. Właśnie dlatego w wydanym orzeczeniu Sąd powinien umieścić wskazania dla organu administracji rozpoznającego sprawę w jaki sposób powinien przeprowadzić postępowanie przy ponownym rozpoznaniu sprawy. Organ orzekający jest związany tymi wskazaniami, co oznacza, że musi je wykonać. W przypadku gdy organ nie wykona tego obowiązku po uprzednim doręczeniu mu pisemnego wezwania może zostać na niego nałożona grzywna. Oczywiście w takiej sytuacji osobie, która poniosła szkodę w wyniku zaniedbania organu w tym zakresie przysługuje roszczenie o odszkodowanie.

Kontakt z Nami 

  Kancelaria ma swoje siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Nasza pomoc obejmuje też sprawy administracyjne.