Rozwód, a zaspokajanie potrzeb rodziny

Na czym polega obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny? 

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny przez małżonka w swoim charakterze jest podobny do obowiązku alimentacyjnego. Obowiązki te różnią się jednak w istotnym zakresie. Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny trwa wyłącznie w trakcie trwania małżeństwa. W takim przypadku oboje z małżonków mają prawo do równej stopy życiowej bez względu na okoliczności, które z małżonków zarabia więcej, oznacza to, że obowiązek ten ma znacznie szerszy zakres przedmiotowy.  Często dochodzi do sytuacji, że jeden z małżonków wytacza powództwo o zaspokojenie potrzeb rodziny, a następnie ten sam małżonek lub drugi małżonek wytacza powództwo o rozwód. W takiej sytuacji Sąd rozpoczynający pierwszą sprawę przekaże jej akta do Sądu, który prowadzi sprawę o rozwód. Z tym samym skutkiem mamy do czynienia również, gdy toczy się sprawa o alimenty przeciwko jednemu z małżonków. Postępowanie o zaspokojenie potrzeb rodziny jest zawieszone do momentu rozstrzygnięcia sprawy o rozwód.

Rozwód, a zaspokajania potrzeb rodziny 

Po wznowieniu postępowania niniejsza sprawa zostanie rozstrzygnięta. Pamiętać jednak należy, że w takim przypadku Sąd zasądzi odpowiednią kwotę tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny tylko za okres do dnia orzeczenia rozwodu, jako, że w tym dniu obowiązek ten wygasa. Po orzeczenia rozwodu małżonek może się również domagać zapłaty alimentów jednak wyłącznie w ściśle określonych przypadkach, a zakres tego uprawnienia jest uzależniony od stanu majątkowego tego małżonka oraz treści rozstrzygnięcia w sprawie określenia strony winnej rozkładu pożycia małżeńskiego. W przypadku natomiast gdy w postępowanie  o zaspokojenie potrzeb rodziny lub alimenty zostało wydane przed przekazaniem pozwu do Sądy rozstrzygającego sprawę rozwodu postanowienie zabezpieczające traci moc w zakresie nie rozstrzygniętym w wyroku rozwodowy. Do reprezentowania stron w postępowaniach dotyczących majątkowych aspektów prawa rodzinnego uprawnieni są adwokaci oraz radcy prawni. Zawodowy prawnik pomoże stronie postępowania wykazać prawdziwość jej twierdzeń oraz dowodów.

Skomplikowany stan faktyczny

Sprawy o alimenty i zaspokajanie potrzeb rodziny są często skomplikowane pod względem faktycznym. Z uwagi na ten fakt, dobro dzieci oraz rodziny przed wszczęciem postępowania w tym zakresie warto podjąć próby dojścia przez obie ze stron do porozumienia. Zawarcie ugody w tym zakresie pozwoli małżonkom om uniknięcia wszelkich wydatków związanych z procedurą sądową, w tym wynagrodzeniem adwokata lub radcy prawnego. Więcej informacji możesz uzyskać w Kancelarii w Rzeszowie, Jarosławiu lub Przeworsku, a także po zapoznaniu z innymi artykułami zajmującymi się na blogu.