Rzecznik patentowy

            Rzecznik patentowy jest profesjonalnym pełnomocnikiem w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej. Wymagania konieczne do wykonywania tej profesji określa ustawa i są nimi: ukończenie wyższych studiów magisterskich na kierunku przydatnym do wykonywania pracy rzecznika patentowymi. (studiami takimi są w szczególności studia prawnicze oraz techniczne), ukończenie aplikacji rzeczniowskiej oraz złożenie egzaminu przed komisja konkursową. Aby zostać wpisanym na listę rzeczników patentowych należy również spełnić kryteria ogólne, nie związane z kwalifikacjami zawodowymi i posiadana wiedzą takie jak: posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie nieskazitelnego charakteru oraz dawanie rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

            Praca rzecznika patentowego jest bardzo podobna do pracy adwokata lub radcy prawnego. Warto jednak zaznaczyć, że rzecznik patentowy nie musi być prawnikiem. Podobnie jak w przypadku zawodowych prawników ustawodawca w niektórych postępowań dotyczących prawa własności przemysłowej korzystanie z usług rzecznika patentowego jest wymagane (przymus rzecznikowski).

            Rzecznik patentowy musi posiadać dużą wiedzę z zakresu prawa, ale także posiadać informację o charakterze technicznym związanym z własnością przemysłową, w szczególności dotyczących takich dziedzin wiedzy jak: robotyka. mechanika, elektronika. Rzecznicy patentowi mogą wykonywać swój zawód zarówno na podstawie umowy o pracę jak i też umowy cywilnoprawnej (chodzi w tym przypadku o umowę zlecenia, umowę o dzieło lub umowę o świadczenie usług do której zastosowanie znajdują przepisy o zleceniu). Rzecznik patentowy może również wykonywać swój zawód w formie indywidualnej działalności gospodarczej w Kancelarii Patentowej. W przeciwieństwie do adwokatów i radców prawnych rzecznicy patentowi mogą świadczyć usługi w ramach wykonywanego zawodu również za pośrednictwem kapitałowych spółkę prawa handlowego. Jednak w takim przypadku większość udziałów spółce musi przysługiwać Rzecznikom Patentowym. Oczywiście nie ma też przeszkód, aby zawód ten wykonywać w formie spółki osobowej, w tym spółki partnerskiej.

            Niestety na terenie Jarosławia, jak i Przeworska nie znajdują się Kancelarię Patentowe. Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie ochrony własności przemysłowej możesz zasięgnąć opinii swojego adwokata lub radcy prawnego. Istnieje również możliwość zgłoszenia swojego problemu do wybranej Kancelarii Patentowej w Rzeszowie lub Przemyślu.