Rzecznik patentowy

Czym zajmuje się Rzecznik Patentowy? 

Rzecznik patentowy jest profesjonalnym pełnomocnikiem w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej. Wymagania konieczne do wykonywania tej profesji określa ustawa i są nimi: ukończenie wyższych studiów magisterskich na kierunku przydatnym do wykonywania pracy rzecznika patentowymi. (studiami takimi są w szczególności studia prawnicze oraz techniczne), ukończenie aplikacji rzeczniowskiej oraz złożenie egzaminu przed komisja konkursową. Aby zostać wpisanym na listę rzeczników patentowych należy również spełnić kryteria ogólne, nie związane z kwalifikacjami zawodowymi i posiadana wiedzą takie jak: posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie nieskazitelnego charakteru oraz dawanie rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

Rzecznik patentowy, a adwokat 

Praca rzecznika patentowego jest bardzo podobna do pracy adwokata lub radcy prawnego. Warto jednak zaznaczyć, że rzecznik patentowy nie musi być prawnikiem. Podobnie jak w przypadku zawodowych prawników ustawodawca w niektórych postępowań dotyczących prawa własności przemysłowej korzystanie z usług rzecznika patentowego jest wymagane (przymus rzecznikowski).

Kwalifikacje Rzecznika Patentowego     

Rzecznik patentowy musi posiadać dużą wiedzę z zakresu prawa, ale także posiadać informację o charakterze technicznym związanym z własnością przemysłową, w szczególności dotyczących takich dziedzin wiedzy jak: robotyka, mechanika, elektronika. Rzecznicy patentowi mogą wykonywać swój zawód zarówno na podstawie umowy o pracę jak i też umowy cywilnoprawnej (chodzi w tym przypadku o umowę zlecenia, umowę o dzieło lub umowę o świadczenie usług do której zastosowanie znajdują przepisy o zleceniu). Rzecznik patentowy może również wykonywać swój zawód w formie indywidualnej działalności gospodarczej w Kancelarii Patentowej. W przeciwieństwie do adwokatów i radców prawnych rzecznicy patentowi mogą świadczyć usługi w ramach wykonywanego zawodu również za pośrednictwem kapitałowych spółek prawa handlowego. Jednak w takim przypadku większość udziałów spółce musi przysługiwać Rzecznikom Patentowym. Oczywiście nie ma też przeszkód, aby zawód ten wykonywać w formie spółki osobowej, w tym spółki partnerskiej.

Dostępność rzeczników patentowych

Niestety na terenie Jarosławia, jak i Przeworska nie znajdują się Kancelarie Patentowe. Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie ochrony własności przemysłowej możesz zasięgnąć opinii swojego adwokata lub radcy prawnego. Istnieje również możliwość zgłoszenia swojego problemu do wybranej Kancelarii Patentowej w Rzeszowie lub Przemyślu.