Rzecznik Praw Dziecka

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka? 

Organem, do którego można zwracać się z prośbą o poradę prawną lub pomoc w sprawach związanych z ochroną praw dziecka jest Rzecznik Praw Dziecka. Rzecznik Praw Dziecka w Polsce jest konstytucyjnym organem władzy. Instytucja ta została powołana na podstawie ustawy z dnia 1 lica 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich do ochrony praw dzieci. Pierwszym Rzecznikiem Praw Dziecka w rzeczpospolitej Polskiej była Ewa Łętowska. Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuję się ochroną prawa dzieci gwarantowaną w Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz ratyfikowanych przez Polskę Umów Międzynarodowych. Przy ochronie prawa dziecka uwzględnia również prawa rodziców do wychowywania dzieci oraz okoliczność, że to rodzina jest najlepszym środowiskiem rozwoju dziecka.

Jak powinien działać Rzecznik Praw Dziecka? 

Rzecznik przy wykonywaniu swoich zadań powinien mieć na uwadze dobro dziecka oraz szanować jego godność i podmiotowość. Rzecznik wykonuje działania na rzecz: ochrony praw dziecka (w szczególności prawa do życia i ochrony zdrowia), prawa do nauki, wychowania w rodzinie, godziwych warunków socjalnych. RPO zajmuje się również ochroną praw dzieci niepełnosprawnych. RPD posiada uprawnienia kontrole w zakresie przestrzegania praw dziecka względem organów władzy publicznej, jak i innych instytucji i organizacji, do których może się zwrócić o złożenie wyjaśnień i udzielenie informacji, udostępnienie akt oraz dokumentów. Ma prawo także wystąpić do właściwych organów o podjęcie działań mieszczących się w ich kompetencjach, w tym także o ustanowienie nowych lub zmieniających istniejące aktów prawnych.

Kompetencje Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznik przedstawia organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oceny i wnioski, które mają służyć zapewnieniu skutecznej ochrony praw i dobra dziecka oraz usprawnieniu trybu załatwiania spraw w tym zakresie. RPD przedstawia obu izbą parlamentu co rok informacje o swojej działalności i uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. W sytuacji w której uważamy, że prawa dziecka zostały naruszone lub są  niedostatecznie chronione mamy prawo wnieść skargę do Rzecznika Praw Dziecka. Wnosząc tą skargę należy dokładnie opisać wszelkie okoliczności, które uznajemy za łamanie praw dziecka.  Aby dobrze i właściwie zredagować tą skargę najlepiej udać się do Radcy Prawnego lub Adwokata, który pomoże nam w najwłaściwszym sporządzeniu takiego pisma. Radca prawny Joanna Orłowska-Pączek w swoich kancelariach w Przeworsku, Jarosławiu i Rzeszowie udzieli nam wyczerpującej porady w sprawie kontaktu z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz wskaże inne możliwości działania prawnego w sytuacji kiedy dobro dziecka jest w jakiś sposób zagrożone.