Rzecznik Praw Obywatelskich

Kiedy pomoże Rzecznik Praw Obywatelskich? 

W wielu sytuacjach życiowych możemy czuć się jako obywatele państwa polskiego bezsilni lub skrzywdzeni przez różnego rodzaju instytucje, podmioty. Z pomocą wówczas przyjść nam może Rzecznik Praw Obywatelskich. To organ kontroli o specjalnym wymiarze jest niezwykle potrzebną i wręcz niezbędną instytucją do sprawowaniu szczególnej i dokładnej kontroli nad przestrzeganiem praw i wolności obywatela przez organy i instytucje, które mają obowiązek ich poszanowania. Najważniejszym zadaniem RPO jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz innych aktach normatywnych. Działalność rzecznika przede wszystkim więc dotyczy ochrony jednostki i jej praw.

Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce 

W Polsce instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich powołana została w 1987 r. Rzecznik swoje zadania realizuje przez badanie, czy w wyniku działania lub zaniechania organów, organizacji albo instytucji zobowiązanych do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nie doszło do naruszenia prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. W przypadku znalezienie takiego naruszenia RPO podejmuje stosowne działania. Rzecznik praw obywatelskich również jest prawnikiem, bowiem od osoby sprawującej tę funkcję wymaga się wyższego wykształcenia prawniczego.

Zakres działania RPO

Zakresem działania RPO objęte są naczelne i centralne organy administracji państwowej, organy administracji rządowej, organy administracji spółdzielczych, zawodowych i społeczno-zawodowych oraz organy jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną oraz organy i jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

Kiedy Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje czynności? 

Rzecznik podejmuje czynności przewidziane w ustawie o RPO, jeżeli zapozna się z wiadomością wskazującą na naruszenie wolności oraz praw człowieka i obywatela, w tym także zasad równego traktowania. Rzecznik zobowiązany jest zapoznać się z każdym skierowanym do niego wnioskiem, a następnie podjąć decyzje co do dalszych czynności.

Skarga do Rzecznika

Każdy z nas więc w sytuacji gdy uważa, że jakaś instytucja państwowa lub inny podmiot przez swoje nieprawidłowe działanie, brak działania lub w innym krzywdzący dla nas sposób naruszył nasze wolności i prawa, zagwarantowane nam w Konstytucji i innych ustawach może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję w tej sprawie.

Sporządzenie skargi przez radcę prawnego lub adwokata

W opracowaniu naszego stanowiska i sporządzeniu właściwego pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich  najlepiej pomoże nam Radca Prawny lub Adwokat. Zapraszamy wówczas do naszej Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie gdzie nasz Radcy Prawny Joanny Orłowska-Pączek udzieli nam profesjonalnej porady w tej sprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich dokonuje wielu interwencji w ważnych i trudnych dla obywateli sprawach.