Sądy administracyjne

Specyfika sądownictwa administracyjnego

Sądownictwo administracyjnym w przeciwieństwie do innych rodzajów sądownictwa różni się celem swojej działalności. W tym przypadku organ sądowy kontroluje stworzony akt administracyjny biorąc pod uwagę jego zgodność z prawem i z tego właśnie punktu widzenia orzeka o jego ważności. Kontrola polega wtedy na możliwości skasowania aktu, a nie zastąpienia nowym aktem akt wadliwy. Kontrola sądownictwa administracyjnego ma więc z zasady charakter kasacyjny. W rezultacie orzeczenia następuje skasowanie aktu niezgodnego z prawem, jednak bez możliwości wydania w miejsce aktu nieprawidłowego aktu zgodnego z literą prawa.

Kontrola działalności administracji

Konstytucja określa, że Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne w zakresie określonym w ustawie sprawują, kontrole działalności wykonywanej przez administrację publiczną. Kontrola ta obejmuje także orzekanie o zgodności uchwał organów samorządowych i aktów normatywnych wydawanych przez terenowe organy administracji  rządowej. 

Struktura sądownictwa administracyjnego

Obecnie sądownictwo administracyjne ukształtowane jest na zasadzie dwuinstancyjności. Do sądów administracyjnych należą Naczelny Sąd Administracyjny i Wojewódzkie Sądy Administracyjne. W pierwszej instancji sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpatrują wojewódzkie sądy administracyjne. Nadzór nad ich działalnością w zakresie orzekania w trybie określonym ustawami sprawuje NSA. Przede wszystkim zajmuje się ono rozpoznawaniem środków odwoławczych od tych orzeczeń (kasacja) i podejmuje uchwały tłumaczące zagadnienia prawne.

Zakres kontroli 

Obszar kontroli administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na m.in. :

  • decyzje administracyjne,

  • postanowienia wydawane w postępowaniu administracyjnym, także rozstrzygające sprawę co do istoty,

  • bezczynność organów.

Odwołanie od decyzji 

W sytuacji gdy nie zgadzamy się z decyzja lub postanowieniem organu administracji publicznej, a przysługuje nam prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego najlepiej udać się do Radcy Prawnego lub Adwokata. Profesjonalny pełnomocnik pomoże nam w prawidłowym i wyczerpującym nasze stanowisko w danej sprawie sporządzeniu takiej skargi oraz zadba o zabezpieczanie naszych interesów prawnych przed sądem. Kancelaria Radcy Prawnego zaprasza wszystkich zainteresowanych  tą kwestia prawną i służy pomocą w reprezentowaniu swoich klientów przed sądem administracyjnym. Prawnik specjalizujący się prawie administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym pomoże Ci rozwiązać Twoje problemy. Na obszarze miasta Jarosław oraz Przeworsk właściwy miejscowo jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.