Sądy administracyjne

  Sądownictwo administracyjnym w przeciwieństwie do innych rodzajów sądownictwa różni się celem swojej działalności. W tym przypadku organ sądowy kontroluje stworzony akt administracyjny biorąc pod uwagę jego zgodność z prawem i z tego właśnie punktu widzenia orzeka o jego ważności. Kontrola polega wtedy na możliwości skasowania aktu, a nie zastąpienia nowym aktem akt wadliwy. Kontrola sądownictwa administracyjnego ma więc z zasady charakter kasacyjny. W rezultacie orzeczenia następuje skasowanie aktu niezgodnego z prawem, jednak bez możliwości wydania w miejsce aktu nieprawidłowego aktu zgodnego z literą prawa.

  Konstytucja określa, że Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne w zakresie określonym w ustawie sprawują, kontrole działalności wykonywanej przez administracje publiczną. Kontrola ta obejmuje także orzekanie o zgodności uchwał organów samorządowych i aktów normatywnych wydawanych przez terenowe organy administracji  rządowej

  Obecnie sądownictwo administracyjne ukształtowane jest na zasadzie dwuinstancyjności. Do sądów administracyjnych należą-Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne. W pierwszej instancji sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpatrują wojewódzkie sądy administracyjne. Nadzór nad ich działalnością w zakresie orzekania w trybie określonym w ustawami sprawuje NSA. Przede wszystkim zajmuje się ono rozpoznawaniem środków odwoławczych od tych orzeczeń(kasacja) i podejmuje uchwały tłumaczące zagadnienia prawne.

  Obszar kontroli administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na m.in. :

  • decyzje administracyjne,
  • postanowienia wydawane w postępowaniu administracyjnym, także rozstrzygające sprawę co do istoty,
  • bezczynność organów.

  W sytuacji gdy nie zgadzamy się z decyzja lub postanowieniem organu administracji publicznej  a przysługuje nam prawo do wniesienia  skargi do sądu administracyjnego najlepiej udać się do Radcy Prawnego lub Adwokata. Profesjonalny pełnomocnik pomoże nam w prawidłowym i wyczerpującym nasze stanowisko w danej sprawie sporządzeniu takiej skargi oraz zadba o zabezpieczanie naszych interesów prawnych przed sądem. Kancelaria Radcy Prawnego zaprasza wszystkich zainteresowanych  tą kwestia prawną i służy pomocą w reprezentowaniu swoich klientów przed sądem administracyjnym. Prawnik specjalizujący się prawie administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym pomoże Ci rozwiązać Twoje problemy. Na obszarze miasta Jarosław oraz Przeworsk właściwy miejscowo jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.