Sądy Ubezpieczeń Społecznych

Do zadań sądów ubezpieczeń społecznych należy rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach o świadczenia pieniężne w zagadnieniach związanych  z ubezpieczeniami społecznymi. Do tych świadczeń należą-emerytury, renty, zasiłki oraz  dodatki do tych świadczeń zasadniczych, przewidziane w przepisach prawa ubezpieczeń społecznych.

Możliwość odwołania od decyzji związanej organu rentowego istnieje od 1985 r. W przypadku bezczynności również można wnieść odwołanie do sądu okręgowego-sądu ubezpieczeń społecznych. Stanowi to merytoryczną kontrolą decyzji administracyjnych.

Obowiązująca dziś ustawa z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych przywiduje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw odnoszący się przede wszystkim do :

·         zgłaszania do ubezpieczeń społecznych,

·         przebiegu ubezpieczeń,

·         ustalania wymiaru składek ich poboru, a również umorzenia należności z ich tytułu,

·         ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

·         wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Według zasad określonych w kodeksie postępowania cywilnego w terminie miesiąca od doręczenia decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu ubezpieczeń społecznych. Do jednostki organizacyjnej zakładu, który wydał decyzje, lub do protokołu sporządzonego przez te jednostkę kieruje  się owe odwołania sporządzone na piśmie. Jeżeli zakład stwierdzi, że odwołanie jest słuszne, zmienia lub uchyla decyzje w terminie 14 dni od wniesienia odwołania i tym przypadku odwołanie nie nadaje dalszego biegu. W przypadku gdy odwołanie nie zostało w całości lub w części  uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od jego wniesienia, sprawę wraz z uzasadnieniem do sądu.

Po rozpatrzeniu sprawy Sąd Ubezpieczeń Społecznych, oddala odwołanie gdy nie znajduje podstaw aby je uwzględnić. W przypadku uwzględnienia odwołania sąd zmienia zaskarżoną decyzje w całości lub w części i orzeka co do istoty sprawy.

W razie problemów w sporządzeniu takiego odwołania najlepiej skontaktować się w wyspecjalizowanym w tej tematyce prawnej Radcy Prawnego lub Adwokata, który pomoże nam w pełnym zakresie w tej sprawie. Pani Radca Prawny Joanna Orłowska –Pączek w swojej kancelarii w Rzeszowie, Przeworsku i Jarosławiu służy pomocą w tym zagadnieniu prawnym.