Samorząd rolniczy

Na jakich zasadach działa samorząd?

Samorząd rolniczy jest instytucją powołaną, w celu ochrony i reprezentacji interesów rolników indywidualnych. Zasady funkcjonowania samorządu rolniczego określa ustawa o samorządzie rolniczym z 1995 r. Samorząd rolniczy wielokrotnie interweniował w procesie legislacyjnym dotyczącym aktów prawnych w przedmiocie rolnictwa. W tym zakresie organu samorządu rolniczego pełnią funkcje opiniodawcze.

Struktura samorządu rolników

  Struktura samorządu rolniczego wygląda następująco. Na poziomie centralnym samorząd rolniczy tworzy Krajowa Izba Rolnicza. Organ ten posiada osobowość prawną dlatego co oznacza, ze może on zaciągać zobowiązania i nabywać prawa. W skład tego organy wchodzą delegacji wybrani przez poszczególne Izby Rolnicze. Do obowiązków Krajowej Izby Rolniczej należy reprezentowanie interesów samorządu rolniczego przed centralnymi organami administracji państwowej. Dodatkowo Krajowa Izba Rolnicza jest odpowiedzialna za opiniowanie projektów ustaw procedowanych przez Sejm oraz Senat. Organem ww. Rady jest zarząd oraz Prezes, który kieruje pracami zarządu. Dodatkowo funkcje kontrole w Radzie pełni Komisja Rewizyjna.  Obsługę administracyjną tych organów zapewnia biuro Krajowej Izby Rolniczej. Krajowa Izba rolnicza jest finansowana ze składek członkowskich oraz świadczeń nieodpłatnych, takich jak darowizny członków. Na szczeblu regionalnych interesy samorządu rolniczego reprezentują izby rolnicze, w tym Podkarpacka Izba Rolnicza. Na czele Regionalnych Izb Rolniczych  stoi zarząd. Na szczeblu lokalnym interesy rolników są reprezentowane przez Rady Powiatowe, w tym Radę Powiatu Przeworskiego, Jarosławskiego oraz Rzeszowskiego. Rady te składają się z kilku członków.

Członkowie samorządu rolniczego 

  Członkami samorządu rolniczego są rolnicy. Rolnikiem w rozumieniu przedmiotowej ustawy jest osoba będąca podatnikiem podatku rolnego lub podatnikiem podatku z dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej. Dodatkowo członkami tego samorządu mogą być członkowie spółdzielni rolniczej pod warunkiem, że wnieśli oni do spółdzielni wkład gruntowy. Członkostwo w samorządzie rolniczym wiąże się z odprowadzaniem składek członkowskich, ale  też daje prawo do wzięcia udziału w wyborach do organów przedstawicielskich.  Chodzi tutaj zarówno o możliwość kandydowania oraz głosowania w wyborach.

Gdzie szukać pomocy? 

  Prowadzenie  działalności rolniczej również wymaga znajomości ustaw branżowych oraz aktów wykonawczych. Wynika to z faktu, iż produkowana żywność musi spełniać określone kryteria. Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie świadczy pomoc prawną dla rolników indywidualnych oraz spółdzielni rolniczych.