Separacja- czym jest

Rodzaje separacji 

Separacja jest to stan w małżeństwie polegający na rozkładzie pożycia małżeńskiego. Należy odróżnić dwa typy separacji. Pierwsza separacja faktyczna charakteryzuje się tym, że nie pociąga za sobą skutków prawnych. Druga, zaś separacja formalna jest instytucją prawną i dokonać może tego wyłącznie sąd orzekając na wniosek jednego lub obojga małżonków. Separacja tym różni się od rozwodu, że nie rozwiązuje związku małżeńskiego.

Podstawy do orzeczenia separacji

Podstawy do orzeczenia separacji są łagodniejsze niż w przypadku instytucji rozwodu. Przesłanką tutaj staje się sytuacja gdy nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, ale nie musi on natomiast być uznany za trwały. Sąd może więc orzec separację w przypadku gdy istnieje nadzieja, że małżonkowie w przyszłości powrócą do wspólnego pożycia.

Skutki separacji 

Do najważniejszych  skutków prawnych separacji należy to, że małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa, orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej, małżonek nie dziedziczy po drugim małżonku na podstawie ustawy i traci też prawo do zachowku. Za bardzo ważną kwestię należy uznać także to, że sąd orzekając separacje rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz w jakiej wysokości każde z małżonków obowiązane jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Decyzja o separacji

Gdy zdecydujemy się na separacje, najkorzystniej dla nas będzie poradzić się adwokata lub radcy prawnego, tak aby jak najlepiej chronić swoje interesy. Zapraszamy wówczas do naszych kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu i Rzeszowie, gdzie można otrzymać fachową poradę prawną.

Reprezentacja przed Sądem 

Jeżeli nasz klient zdecyduję się, aby radca prawny J. Orłowska-Pączek reprezentowała go przed sądem nasz Kancelaria załatwia wszystkie formalności związane z przygotowaniem, opracowaniem i złożeniem pozwu o separację, który należy wnieść do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne zamieszkanie małżonków. W określonym terminie sąd wyznacza rozprawę, na której  zbada jakie okoliczności doprowadziły do rozkładu pożycia małżeńskiego. Radca Prawny z należytą staranności przygotuje, poinformuje i zaprezentuje stanowisko Klienta, którego reprezentuje, tak aby najkorzystniej zabezpieczyć jego interesy.