Składowanie odpadów na posesji

Odpady na posesji  

 W praktyce bardzo często zdarza się, że odpady są składowane na prywatnych posesjach. Odpady są to wszelkie przedmioty przeznaczone do utylizacji, np. resztki plastiku. Odpady są szkodliwe dla środowiska, gdyż dostają się do gleby. Właściciel odpadów jest zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. Najczęściej obowiązek ten dotyczy właściciela posesji. Wykonanie tego obowiązku powinno nastąpić niezwłocznie, czyli jak najszybciej kiedy będzie to z gospodarczego punku widzenia możliwe. W przypadku niewykonania tego obowiązku w sposób dobrowolny istnieje możliwość nakazania jego wykonania w drodze decyzji administracyjnej.

Co można zrobić? 

  Postępowanie w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów jest wszczynane z urzędu. Najczęściej motywem do wszczęcia postępowania jest w tym przypadku zasygnalizowanie problemu przez sąsiadów. W niniejszej sprawie właściwy jest odpowiednio Burmistrz, Wójt lub Prezydent. Stroną tego postępowania jest przede wszystkim właściciel odpadów, a gdy nie jest on właścicielem posesji na której znajdują się odpady również właściciel posesji. Opcjonalnie organ może wezwać do udziału w sprawie jako zainteresowanych właścicieli sąsiednich działek. Interes prawny  ww. właścicieli może przejawiać się w szczególności tym, że składowane odpady powodują emisję na ich posesję. W toku prowadzonego postępowania organ powinien przede wszystkim ustalić to czy odpady rzeczywiście znajdują się na posesji. W celu ustalenia tej okoliczności konieczne jest przeprowadzenie oględzin na miejscu oraz sporządzenia stosownej dokumentacji fotograficznej. W niektórych jednak przypadkach może to się okazać niewystarczające. Dotyczy to w szczególności przypadków gdy właściciel odpadów przyspał je ziemią, w ten sposób, że nie będą one już widoczne. Gdy odpady zostaną przysypane odpowiednia grubą warwą ziemi również pobranie próbki w celu przeprowadzenia badania laboratoryjnego na obecność zanieczyszczeń może nie wykazać śladów odpadów pomimo, że w rzeczywistości one się tam znajdują. Decyzja wydana przez Burmistrza, Wójta lub Prezydenta Miasta Est zaskarżalna do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni. Uwzględniając odwołanie SKO może orzec co do istoty sprawy lub też uchylić decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. W praktyce w tego rodzaju sprawach SKO korzysta najczęściej z tej drugiej instytucji i nakazuje organowi I instancji przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego przy ponownym procedowaniu sprawy.

Kontakt z Nami

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się także niektórymi sprawami administracyjnymi, w tym postępowaniami prowadzonymi na podstawie ustawy o odpadach. Zapraszamy do konsultacji.