Skarga na Komornika

Podstawowy środek odwoławczy 

Podstawowym środkiem odwoławczym w stosunku do czynności dokonywanych przez organ egzekucyjny jakim jest Komornik sądowy jest skarga. Skarga ta nie może dotyczyć zarzutów jakie przysługują dłużnikowi względem wierzyciela, a jedynie czynności procesowych Komornika. Jeżeli dłużnik kwestionuje wysokość zobowiązania lub jego zasadność przysługuje mu możliwość wytoczenia powództwa przeciw-egzekucyjnego. W powództwie takim można powołać w szczególności zarzut przedawnienie wierzytelności. W niektórych przypadkach można się również zwrócić do Sądu o podjęcie czynności z urzędu, np. o uchylenie klauzuli wykonalności w przypadku gdy nakaz zapłaty nie został doręczony na aktualny adres pozwanego (bardzo częsta sytuacja).

Jak złożyć skargę? 

Skargę na czynności Komornika składa się za pośrednictwem Komornika do Sądu przy którym działa dany Komornik, który ma obowiązek w ciągu trzech dni od jej otrzymania sporządzić uzasadnienie zaskarżonej decyzji. W tym uzasadnieniu Komornik przedstawia swoją argumentację, chyba, że decyduje się dokonać samokontroli. W przypadku gdy wierzyciel skorzystał z prawa do wyboru Komornika i tak właściwy jest Sąd według właściwości ogólnej. Skarga taka podlega opłacie sądowej w kwocie 100 zł. Jeżeli dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość zwolnienia go z obowiązku uiszczenia tej opłaty. W treści skargi dłużnik lub wierzyciel powinni wskazać jakiej czynności dotyczy skarga. Skarżący powinien także wskazać zarzuty oparte na przepisach prawa procesowego określonych w kodeksie postępowania cywilnego lub w ustawie o Komornikach sądowych. W skardze powinno także być sprecyzowane czego dokładnie domaga się skarżący. Skarżący może domagać się podjęcie określonych czynności w toku posterowanie egzekucyjnego, jeżeli obowiązek przeprowadzeniu tych czynności, które  ciążą na Komorniku z mocy prawa, albo też żądać zaniechanie pewnych czynności. Dla przykładu zgodnie z art. 822 kodeksu postępowania cywilnego Komornik jest zobowiązany wstrzymać się z wykonaniem czynności egzekucyjnej w przypadku gdy przed jej dokonaniem dłużnik w sposób jednoznaczny wykażę, że wykonał ciążący na nim zgodnie z tytułem wykonawczym stanowiącym podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego obowiązek. W takim przypadku, gdy wykonanie tego obowiązku nastąpiło jeszcze przed złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel naraża się na odpowiedzialność wynikająca z możliwością obciążenia go niecelowymi wydatkami powstałymi w trakcje postępowania egzekucyjnego.

Pomoc Kancelarii

Nasza Kancelaria zajmuje się również pomocą dłużnikom narażonym na niekiedy bezprawne działania ze strony organów egzekucyjnych oraz wierzycieli. Siedziba Kancelarii znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.