Skarga na zarządzenia i uchwały JST

Akty prawa miejscowego

Jednostki Samorządu Terytorialnego posiadają swoje organy, które są uprawnione do wydawania zarządzeń oraz uchwał. Takie akty prawa miejscowego bardzo często naruszają prawo dlatego powinny zostać usunięte z obrotu prawnego. Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie działalności prawotwórczej podlegają nadzorowi Wojewody. Nadzór ten ma jednak wyłącznie charakter formalnoprawny. Wojewoda nie ocenia bowiem w takim przypadku merytorycznej wartości uchwały, czy jej celowości, a jedynie to czy nie narusza ona norm prawa materialnego i procesowego. W niniejszym artykule zostanie umówione zagadnienie uchylenia ww. aktów prawa miejscowego przez Sąd Administracyjny na wniosek obywatela zainteresowanego w sprawie.

Uchylenie aktu prawa miejscowego

Możliwość zwrócenia się o uchylenie uchwały organu Gminy do Sądy Administracyjnego daje artykuł 101 ustawy o samorządzie gminnym. W celu skorzystania z tej możliwości obywatel powinien wykazać interes prawny w zaskarżenia przedmiotowej uchwały lub zarządzenia. Warto jednak pamiętać, że w tym przypadku również obowiązuje zasada powagi rzeczy osądzonej. Dlatego właśnie co do zasady nie możliwe jest ponowne badanie zaskarżonej uchwały przez Sąd Administracyjny. Skargę można wnieść w imieniu własnym, a także w imieniu większej grupy mieszkańców Gminy. W takim przypadku do skargi należy dołączyć wyrażona na piśmie zgodę tych osób. Skarga do WSA na uchwałę lub zarządzenie organy Gminy zgodnie z cytowaną ustawą nie podlega opłacie sądowej. Skarżący może ponadto wnosić o ustanowienie w sprawie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Przed złożeniem skargi należy wezwać organ Gminy w trybie art. 10 ustawy o samorządzie gminnym, aby ten poprzez własne działanie usunął kwestionowaną uchwałę lub zarządzenie z obrotu pozwanego. Organ ma możliwość podjęcia samokontroli.

Przedmiot skargi do WSA

Należy zaznaczyć, ze skarga z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym nie obejmuje czynności organów Gminy podejmowanych w obrocie cywilnoprawnym. W takim przypadku osoba zainteresowana ma natomiast możliwość dochodzenia swoich praw na drodze postępowania cywilnego. Dla przykładu Gmina zawarła umowa na podstawie której właściciele nieruchomości zobowiązali się do zapłaty kwot z tytuły przyłączenia do sieci wodociągowej. W takim przypadku nie budzi wątpliwości, ze działanie Gminy jest bezprawne, bowiem zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej jest zadaniem Gminy. Należy jednak zaznaczyć, ze ważność takiej umowy będzie rozpatrywana przez Sąd powszechny w Wydziale Cywilnym.

Zakres pomocy Kancelarii

Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy zarówno w sprawach cywilnych, jak i administracyjnych.