Skutki braku aktualizacji adresu w KRS

Obowiązek zgłoszenia przez przedsiębiorcę zmiany adresu siedziby

Bardzo często dochodzi do sytuacji, że przedsiębiorcy zgłaszają zmiany danych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym z opóźnieniem. Dotyczy to również adresu siedziby danego podmiotu prawnego. Organy spółek bagatelizują konsekwencje jakie może rodzić zaniedbanie w tym zakresie. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym dane tam zawarte posiadają przymiot wiarygodność. Domniemywa się, że dane tam zawarte są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym lub faktycznym. Z uwagi na ten fakt warto powierzyć obsługę prawną spółki adwokatowi lub radcy prawnemu. Prawnik załatwi wszelkie formalności.

Skutki braku aktualizacji adresu

W przypadku zatem gdy podmiot wpisany do tego rejestru nie dokona aktualizacji danych nie może odnosić wobec osób trzecich tej okoliczności. Dla przykładu przedsiębiorca będący spółką kapitałową wynajmował biuro w jednym z biurowców. W skutek wypowiedzenia umowy najmu lokalu spółka musiała opuścić ten lokal. Lokal ten stanowił główną siedzibę tej spółki. Adres tego lokalu był ujawniony w KRS. Inny podmiot postanowił wytoczyć przeciwko przedsiębiorcy powództwo cywilne. Jak wiadomo w powództwie takim należy wskazać adres zamieszkania lob siedziby pozwanego. Powód wskazał dane ujawnione w KRS, które nie były już aktualne gdyż spółka przeniosła siedzibę do innego biura. Po złożeniu pozwu do Sądu został on doręczony na stary adres spółki. Sąd lub referendarz sadowy wydał nakaz zapłaty, który został przesłany na adres pozwanego w ujawniony w KRS. Pod adresem tym nikt nie podjął przesyłki sądowej dlatego została ono podwójnie awizowana. W skutek podwójnego awizowania przesyłka sądowa została uznana za skutecznie doręczoną. Władze spółki nie były jednak świadome, że przeciwko spółce zostało wytoczone powództwa. W wyniku tego faktu pomimo, iż powództwo nie było zasadne organy spółki nie wniosły w ustawowym terminie sprzeciwu. W konsekwencji tego nakaz zapłaty stał się prawomocny. Następnie organy spółki dokonały zgłoszenia aktualizacyjnego do KRS. Na adres nowej siedziby spółki zostało doręczone postanowienia komornika w wszczęciu postępowania egzekucyjnego, gdyż powód złożyć wniosek o wyegzekwowanie ww. nakazu zapłaty. Organy spółki złożyły wówczas wniosek do Sądu o pozbawienie klauzuli wykonalności nakazu zapłaty z uwagi na fakt, że został on nieprawidłowo doręczony. Sąd oddalił jednak żądanie pozwanej spółki gdyż pozew został doręczony na adres wskazany w KRS.

Pomoc Kancelarii w sprawach dotyczących KRS

Jeżeli potrzebujesz pomoc prawnej zapraszamy da naszych biur w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Współpracujemy z wieloma podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością.