Spółka akcyjna

Czym jest spółka akcyjna? 

Spółka akcyjna to kapitałowa spółka prawa handlowego, która służy zwykle do prowadzenia działalności gospodarczej większych rozmiarów. Akcjonariuszami spółki akcyjnej może być jedna lub większa ilość osób. Akcjonariuszami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, w tym inne spółki z tym zastrzeżeniem, że spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę zoo. Co oczywiste cecha charakterystyczna tej spółki jest to, że jej akcjonariusze nie odpowiadają za jej zobowiązania nawet jeżeli spółka ta stanie się niewypłacalna. Jest to więc w miarę bezpieczny sposób lokowania  kapitału.

Organy spółki akcyjnej i ich kompetencje 

Organami spółki akcyjnej jest Walne Zgromadzenie, Zarząd oraz Rada Nadzorcza. Zarząd spółki akcyjnej jest powołany do reprezentowania spółki na zewnątrz oraz prowadzenia jej spraw. Reprezentacja polega na składaniu oświadczeń w imieniu spółki, zaś prowadzenie jej spraw na zarządzaniu spółką w aspekcie wewnętrznym. Zarząd jest powoływaniu w braku odmiennego zastrzeżenie w umowie spółki przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza jest powoływana do sprawowania nadzoru na działalnością spółki, a zwłaszcza jej zarządu, który pełni funkcje wykonawcze. Walne zgromadzenie spółki składa się z jej akcjonariuszy. Udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy uprawnionych z tytułu akcji na okaziciela wymaga spełnienia dodatkowych formalności.

Jak założyć spółkę akcyjną i jakie formalności trzeba spełnić? 

Założenie spółki akcyjnej jest dość skomplikowane  bowiem wymaga spełnienia wielu formalności. Pierwszym krokiem do założenia tej spółki jest sporządzenie statutu spółki. Statut ten pod rygorem nieważności musi mieć formę aktu notarialnego. Statut muszą podpisać wszyscy założyciele spółki akcyjnej. Kolejnym krokiem jest objęcie wszystkim akcji przez akcjonariuszy. Z chwila objęcia akcji dochodzi do zawiązania spółki i powstania tzw. spółka akcyjnej w organizacji. Następnie należy ustanowić zarząd spółki oraz radę nadzorczą. Po wykonaniu tych czynności można złożyć wniosek o wpis spółki do KRS. Z chwilą wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje ona osobowość prawną. Proces założenia spółki akcyjnej można powierzyć również prawnikowi. Przed sądem rejestrowym pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, który zajmie się również przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.

Dla kogo odpowiednia jest spółka akcyjna? 

Spółki akcyjne to domena dużych przedsiębiorców. Jej założenie i funkcjonowanie wiąże się z wieloma obowiązkami, dlatego wymaga, aby osoby działające w imieniu tej spółki posiadały dużą wiedzę z zakresu prawa handlowego. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej lub potrzebujesz pomocy przy założeniu spółki akcyjnej Kancelaria Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie służy pomocą.