Spółka komandytowa

Cechy spółki komandytowej 

Spółka komandytowa to szczególny rodzaj spółki osobowej. Spółki komandytowe co do zasady są powołane do prowadzenia działalności gospodarczej. Spółki te charakteryzują się przede wszystkim istnieniem dwóch rodzajów wspólników o różnych uprawnieniach i odmiennej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Spólnikami spółki komandytowej musi być co najmniej jeden komandytariusz oraz co najmniej jednej komplementariusz.

Rola komplementariusza w spółce

Komplementariuszem jest to zwykle osoba, która zobowiązuje się do prowadzenia spaw spółki i reprezentowania jej na zewnątrz, natomiast komandytariusz jest inwestorem, który wnosi pewien wkład do spółki w zamian za co oczekuję na to, że będzie partycypował w zyskach generowanych przez spółkę. To komplementariusz z mocy prawa jest zobowiązany i uprawiony do prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej interesów na zewnątrz, natomiast komandytariusz może być do tego uprawniony wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa tego udziela komplementariusz, chyba że w umowie spółki inaczej ukształtowano zasady tej reprezentacji. Nic nie stoi na przeszkodzie również, aby komplementariusz był prokurentem spółki, przy każdej czynności musi jednak ujawniać, że działa jako pełnomocnik, a nie wspólnik. Jednocześnie komplementariusz musi, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej uzyskać zgodę komandytariusza na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd, np. sprzedaż nieruchomości (oczywiście ocena czy nie jest to czynność zwykłego zarządu powinna być dokonana w danym, konkretnym przypadku). Komplementariusz odpowiada tak jak wspólnik spółki jawnej co oznacza, że jego odpowiedzialność chociaż subsydiarna (zachodzi dopiero gdy okaże się, że egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna) to nieograniczona. 

Odpowiedzialność komandytariusza 

Natomiast odpowiedzialność komandytariusza, chociaż również subsydiarna ma charakter ograniczony do kwoty sumy komandytowej określonej w umowie spółki, dodatkowo pomniejszonej o wartość wniesionego wkładu. Jeżeli zatem wartość wniesionego wkładu jest wyższa lub równa sumie komandytowej komandytariusz jest w ogóle zwolnione z jakiejkolwiek odpowiedzialności za zobowiązania spółki jest wyłączona. Nie dotyczy to oczywiście sytuacji szczególnych, np. w przypadku gdy komandytariusz działał w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed wpisem do KRS bowiem osoby działające przez momentem powstania spółki w jej imieniu odpowiadają całym swoim majątkiem za zaciągnięte zobowiązania. Kancelaria Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się również zakładaniem spółek komandytowych. Warto pamiętać, że pełnomocnikiem przed sądem rejestrowych może być co do zasady wyłącznie adwokat lub radca prawny. Informacje na temat prawa handlowego znajdziesz w tym miejscu.