Spadek po cudzoziemcu

Spadek, a brak polskiego obywatelstwa spadkodawcy

 W niektórych sytuacjach zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania spadkowego po osobie, która nie jest obywatelem. W takim przypadku należy ustalić, czy zastosowanie znajduje polska jurysdykcja krajowa. W niniejszym artykule zostaną omówione materię związane z ustaleniem jurysdykcji w sprawach spadkowych.

Jurysdykcja w sprawach spadkowych 

  Kwestię jurysdykcji w sprawach spadkowych reguluje przede wszystkim kodeks postępowania cywilnego. Przepisy ww. aktu prawnego przewidują przesłanki zastosowania polskiej jurysdykcji krajowej w sprawach z tego zakresu. Przede wszystkim Polski Sąd będzie właściwy do przeprowadzenia postępowania spadkowego po obywatelu Polskim. Oznacza to, ze bez względu na miejsce zamieszkania, pobytu czy położenie masy spadkowej w każdym przypadku można żądać stwierdzenia nabycia spadku po obywatelu Polskim. Oczywiście dla posiadania obywatelstwa decydującym momentem jest chwila śmierci. Jeżeli chodzi o cudzoziemców to musza zostać spełnione dodatkowe warunki. W przypadku spadkodawców niebędących obywatelami Polskimi do zastosowania jurysdykcji polskiego Sąd konieczne jest wykazanie, że posiadał on miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Polski w dniu śmierci. W tym przypadku nie jest konieczne, aby cudzoziemiec zmarł na ternie Polski. Może zdarzyć się tak, że cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania zmarł na terenie innego kraju. Znacznym udogodnieniem jest również wprowadzenie możliwości przeprowadzenia postępowania spadkowego po cudzoziemców jeżeli jego majątek w znacznej części znajduje się na terenie naszego kraju. Oczywiście rozstrzygnięcie w sprawie spadkowej wydane przez Sąd innego państwa może zostać uznane w Polsce na zasadach określonych w kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego polska jurysdykcja krajowa znajduje również w każdym przypadku zastosowanie co własności oraz innych praw rzeczowych do nieruchomości położonych na terytorium Polski.

Cudzoziemcy spoza UE 

  W przepadku cudzoziemców posiadających obywatelstwo innego państwa UE dodatkowo znajdują zastosowanie przepisy prawa unijnego, dokładnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady regulujące tę materię. W stosunkach tego rodzaju zasadą jest to, że co do zasady jurysdykcję krajową w sprawach spadkowych posiada państwa, na terenie którego spadkodawca posiadał miejsce pobytu w chwili śmierci. Oznacza to, że jeżeli obywatel Polski zmarł na terenie Niemiec właściwym do przeprowadzenia postępowania spadkowego będzie Sąd niemiecki.

Kontakt

  Kancelaria, na stronie której się znajdujesz ma swoje siedzibę w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy także w sprawach spadkowych o charakterze trans-granicznym.