Sposoby rozwiązania umowy o pracę

           Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na kilka sposobów. Jeżeli pracodawca nie chce już zatrudniać pracownika, a pracownik pracować u danego pracodawcy mogą dojść do konsensusu w tym zakresie. W takim przypadku umowa wygasa na mocy porozumienia stron. strony  stosunku pracy mogą dowolnie ustalić termin wygaśnięcia umowy. Ten sposób rozwiązania stosunku pracy, chociaż nie często spotykany wynika z autonomii woli stron. Jeżeli zarówno pracodawca jak i pracownik nie chcą już współpracować nie ma powodów, aby nadal istniał stosunek pracy.

            W podobny sposób wygasają umowy terminowe, czyli umowa o pracę na czas określony, na czas wykonania określonej pracy oraz na okres próbny. W przypadku gdy umowa była zawarta na określony okres lub z podaniem daty kalendarzowej, z której nadejściem wygasa mamy do czynienia z umową na czas określony. Jeżeli pracodawca lub pracownik nie chcą przedłużyć takiej umowy stosunek pracy wygasa. W przypadku umów o pracę na czas wykonania określonej pracy umowa wygasa z chwilą wykonania zadania które było przedmiotem tejże pracy.

            Umowa na okres próbny również wygasa po upłynięciu określonego okresu, pracodawca oraz pracownik nie mają obowiązku jej przedłużać. Kolejnym sposobem rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie.

            Wypowiedzenie polega na tym, że po upływie określonego czasu od złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowa o pracę wygasa. Okres ten zależy po nowelizacji kodeksu pracy, która miała miejsce w 2016 r. od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy zarówno w przypadku umowy na czas określony, na czas nieoznaczony oraz umowy zawartej na okres próbny.            Wypowiedzenie jest normalnym sposobem rozwiązania umowy o pracę, w przypadku umowy na czas określony lub na okres próbny pracodawca nie musi podawać powodu wypowiedzenia. Inaczej jest w przypadku umów na czas nieokreślony, wówczas pracodawca musi podać powód wypowiedzenia. Wypowiedzieć umowę o pracę może zarówno pracodawca, jak i pracownik. Co do zasady nie można natomiast wypowiedzieć umowy na czas wykonania określonej pracy.

             Kolejnym sposobem rozwiązania stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, tzw. zwolnienie. Rozwiązanie takie może nastąpić zarówno z winy pracownika, jak i bez jego winy, ale z przyczyn które leżą po jego stronie, Również pracownik w przypadkach określonych w kodeksie pracy może wybrać taki sposób rozwiązania stosunku pracy. W przypadku dyscyplinarnego zwolnienia pracownika na jego świadectwie będzie widniała stosowna informacja, co może uniemożliwić mu znalezienia nowego zatrudnienia.

            Jeżeli jesteś pracodawcą lub pracownikiem z którym rozwiązano stosunek pracy, lub który chce taki stosunek rozwiązać skontaktuj się z Kancelarią w Jarosławiu Przeworsku bądź w Rzeszowie. Chętnie Ci pomogę na etapie Sądowym, a także będę Cię reprezentować w Sądzie jeżeli Twój spór zawiśnie w Sadzie. Jestem radcą prawnym, podobnie jak Adwokata jestem prawnikiem z pełnymi uprawnieniami i prawem do reprezentowania stron w sądzie.  Pomoc zawodowego Prawnika może Ci bardzo pomóc.