Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Porozumienie stron 

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na kilka sposobów. Jeżeli pracodawca nie chce już zatrudniać pracownika, a pracownik pracować u danego pracodawcy mogą dojść do konsensusu w tym zakresie. W takim przypadku umowa wygasa na mocy porozumienia stron. Strony stosunku pracy mogą dowolnie ustalić termin wygaśnięcia umowy. Ten sposób rozwiązania stosunku pracy, chociaż nie często spotykany wynika z autonomii woli stron. Jeżeli zarówno pracodawca jak i pracownik nie chcą już współpracować nie ma powodów, aby nadal istniał stosunek pracy.

Wygaśnięcie umowy terminowej

W podobny sposób wygasają umowy terminowe, czyli umowa o pracę na czas określony, na czas wykonania określonej pracy oraz na okres próbny. W przypadku gdy umowa była zawarta na określony okres lub z podaniem daty kalendarzowej, z której nadejściem wygasa mamy do czynienia z umową na czas określony. Jeżeli pracodawca lub pracownik nie chcą przedłużyć takiej umowy stosunek pracy wygasa. W przypadku umów o pracę na czas wykonania określonej pracy umowa wygasa z chwilą wykonania zadania które było przedmiotem tejże pracy.

Umowa na okres próbny

Umowa na okres próbny również wygasa po upłynięciu określonego okresu, pracodawca oraz pracownik nie mają obowiązku jej przedłużać. 

Wypowiedzenie umowy 

Kolejnym sposobem rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie. Wypowiedzenie polega na tym, że po upływie określonego czasu od złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowa o pracę wygasa. Okres ten zależy po nowelizacji kodeksu pracy, która miała miejsce w 2016 r. od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy zarówno w przypadku umowy na czas określony, na czas nieoznaczony oraz umowy zawartej na okres próbny. Wypowiedzenie jest normalnym sposobem rozwiązania umowy o pracę, w przypadku umowy na czas określony lub na okres próbny pracodawca nie musi podawać powodu wypowiedzenia. Inaczej jest w przypadku umów na czas nieokreślony, wówczas pracodawca musi podać powód wypowiedzenia. Wypowiedzieć umowę o pracę może zarówno pracodawca, jak i pracownik. Co do zasady nie można natomiast wypowiedzieć umowy na czas wykonania określonej pracy.

Zwolnienie dyscyplinarne

Kolejnym sposobem rozwiązania stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, tzw. zwolnienie. Rozwiązanie takie może nastąpić zarówno z winy pracownika, jak i bez jego winy, ale z przyczyn, które leżą po jego stronie, Również pracownik w przypadkach określonych w kodeksie pracy może wybrać taki sposób rozwiązania stosunku pracy. W przypadku dyscyplinarnego zwolnienia pracownika na jego świadectwie będzie widniała stosowna informacja, co może uniemożliwić mu znalezienia nowego zatrudnienia.

Pomoc Kancelarii

Jeżeli jesteś pracodawcą lub pracownikiem, z którym rozwiązano stosunek pracy, lub który chce taki stosunek rozwiązać skontaktuj się z Kancelarią w Jarosławiu Przeworsku bądź w Rzeszowie. Chętnie Ci pomogę na etapie Sądowym, a także będę Cię reprezentować w Sądzie jeżeli Twój spór zawiśnie w Sądzie. Jestem radcą prawnym, podobnie jak Adwokat jestem prawnikiem z pełnymi uprawnieniami i prawem do reprezentowania stron w Sądzie.  Pomoc zawodowego Prawnika może Ci bardzo pomóc.