Sprawy rodzinne

Istota regulacji prawa rodzinnego w Polsce 

Prawo rodzinne jest to gałąź prawa, która reguluje stosunki prawne wynikające z pokrewieństwa i powinowactwa. Ta dziedzina prawa dotyczy zarówno kwestii dotyczących spraw związanych ze stosunkami majątkowymi jak i spraw o charakterze niemajątkowym. Dla przykładu stosunek opieki rodzica nad dzieckiem ma charakter niemajątkowy, lecz osobisty, natomiast sprawa o alimenty ma charakter stricte majątkowy.

Rozstrzyganie spraw na gruncie prawa rodzinnego

Sprawy rodzinne są rozstrzygane przez Sądy według procedury cywilnej uregulowanej w kodeksie postępowania cywilnego. Niektóre sprawy rodzinne rozpatrywane są w trybie procesowym, np. sprawy o alimenty, niektóre zaś w trybie nieprocesowym, np. sprawy o przysposobienie. Procedura w sprawach rodzinnych posiada jednak pewne odrębności wynikające z przepisów szczególnych kodeksu postępowania cywilnego. W niektórych sprawach rodzinnych właściwy rzeczowo jest Sąd Rejonowy, w innych Sąd Okręgowy.

Zastępstwo świadczone przez adwokatów i radców prawnych 

W sprawach rodzinnych uczestnicy lub strony postępowaniu mogą być zastępowane przez adwokatów lub radców prawnych. Skorzystanie w tych sprawach z usług zawodowego pełnomocnika uzasadnia delikatny charakter tych spraw. Ponadto spory z zakresu stosunków rodzinnych często są skomplikowane ze względu na aspekt dowodowy. Najpopularniejszymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego są sprawy o alimenty oraz rozwód. Również częste są sprawy dotyczące majątkowego prawa małżeńskiego. Dużą wiedzę z tego zakresu posiada jeden z moich pracowników (z wyższym wykształceniem prawniczym), jako że napisał pracę dyplomową na ten temat. Kwestie te dotyczą między innymi odpowiedzialności za długi małżonka oraz rozliczeń pomiędzy majątkiem osobistym małżonków, a majątkiem wspólnym. Osobiście reprezentuje swoich Klientów w sprawach o podział majątku po rozwodzie.  W aspekcie materialnym obecny kształt prawa rodzinnego jest uregulowany przez kodeks rodzinny i opiekuńczy. Do podstawowych zasad prawa rodzinnego należą takie zasady jak zasada równość stron, zasada poszanowania dobra dziecka oraz ochrona życia rodzinnego.

Pomoc Kancelarii

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego, w tym majątkowego prawa rodzinnego zapraszam do mojej Kancelarii w Jarosławiu, Rzeszowie oraz Przeworsku. Jako radca prawny mogę również reprezentować Twoje interesy przed Sądem. Sprawy rodzinne są rozpatrywane w wydział rodzinnych i opiekuńczych, a gdy taki wydział w danym Sądzie nie występuję przez wydziały cywilne. W sposób ustawiczny ja oraz moi pracownicy podnosimy poziom swojej wiedzy, zarówno w zakresie znajomości przepisów prawa krajowego i unijnego jak i w zakresie znajomości orzecznictwa w sprawach rodzinnych.