Sprzeciw od zastosowania kary porządkowej

Ko może wymierzyć karę porządkową pracownikowi?

 Pracodawca zgodnie z kodeksem pracy jest uprawniony do wymierzania pracownikowi kar porządkowych. Kary te mogą być nakładane wyłącznie za naruszenia określonych obowiązków pracowniczych. Pracodawca przy stosowaniu przedmiotowych kar nie posiada jednak arbitralnej władzy. Zastosowanie kary porządkowej musi być zarówno zasadne jak i nastąpić we właściwej procedurze przewidzianej w kodeksie pracy. Zasadność zastosowania kary oznacza po pierwsze prawidłową ocenę stanu faktycznego stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia oraz zastosowanie adekwatnej pod względem dolegliwości kary. Właściwa procedura natomiast oznacza pewnie proces, który musi zostać zrealizowany w celu nałożenia kary porządkowej. Jeżeli pracownik uważa, że zastosowanie kary nie było zasadne lub naruszało przepisy postępowania powinien złożyć sprzeciw. W tym celu pracownik może również skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym, który pomoże zredagować taki środek zaskarżenia.

Gdy pracownik nie poczuwa się do winy

  Sprzeciw od zastosowania kary porządkowej powinien obligatoryjnie wskazywać jakiej kary dotyczy. Dodatkowo pracownik w takim piśmie może zawrzeć inne informację, które mogą przekonać pracodawcę do zmiany swojej decyzji. Do informacji takich należy przede wszystkim przedstawienie okoliczności sprawy. Pracownik może również wskazać na konkretne naruszenia przepisów postępowania. W tym zakresie najczęściej pracodawcy bardzo często, między innymi naruszają obowiązek wysłuchania pracownika przed nałożeniem kary. Równie często w zawiadomieniach o zastosowaniu kary porządkowej nie jest precyzyjnie określone na czym polegało naruszenie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że nie jest wystarczającym zwarcie w ww. zawiadomieniu jedynie informacji o rodzaju naruszenia, bez precyzyjnego wskazania na czym polegało naruszenie pracownika w odwołaniu do konkretnego stanu faktycznego. Obowiązek ten jest zrozumiały gdyż precyzja w tym zakresie umożliwia pracownikowi podjęcie skutecznej obrony i ustosunkowania się do stanowiska pracodawcy. W takiej sytuacji niejednokrotnie pracodawca może dojść do wniosku, że pracownik dysponuje zasadnymi zarzutami, które pozwolą mu na zwycięstwo w Sądzie co będzie się wiązać dla pracodawcy z dodatkowymi kosztami. W małych firmach prywatnych najczęściej jednak pracownicy nie decydują się na złożenie sprzeciwu pomimo, iż kwestionują zastosowaną karę. Jest to zrozumiale, gdyż taki otwarty sprzeciw bardzo często może doprowadzić do powstania konfliktu z pracodawcą.

Kontakt z Nami

  Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy również w sprawach pracowniczych. Pracownik jako strona słabsza stosunku pracy bardzo często potrzebuje pomocy prawnika.